Badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Business Solutions S.A. sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE

Asseco Business Solutions S.A., jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ma obowiązek sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdań jednostkowych, które to sprawozdania muszą być dodatkowo w okresach półrocznych przeglądane, a w okresach rocznych badane przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą spółki, postanowił zorganizować przetarg skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na świadczenie usług audytorskich na lata 2018-2019.

Prosimy o przygotowanie i przekazanie w terminach i na zasadach określonych poniżej, oferty na usługi audytorskie, która będzie obejmować następujący zakres:

  • przeprowadzenie dwóch przeglądów półrocznych skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres pierwszych 6 miesięcy 2018 roku oraz za okres pierwszych 6 miesięcy 2019 roku sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE.
  • przeprowadzenie dwóch badań, rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. odpowiednio za pełne lata 2018 i 2019 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE.

 

Pobierz materiał