Po II kwartałach 2016 roku Asseco Business Solutions odnotowało 12 procentowy wzrost przychodów, które osiągnęły poziom blisko 80,8 mln zł. Spółka wypracowała również zysk netto o wartości ponad 19,3 mln zł, czyli o 30 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również wyraźny wzrost (odp. 25 % i 32 %).

Blisko 92 % przychodów spółki pochodziło ze sprzedaży licencji, wdrożeń oraz utrzymania systemów klasy ERP do zarządzania firmą. Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w I półroczu 2016 roku przeważały przedsiębiorstwa (ponad 91 %). Na kolejnych miejscach znajdowały się instytucje finansowe (ok. 4 %) oraz przedstawiciele administracji państwowej (ok. 5 %).

Dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions uchwaliło w dniu 20 kwietnia 2016 r. wysokość dywidendy: 1 zł za akcję. Dzień dywidendy przypadł na dzień 12 maja 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2016 roku. Zysk netto Asseco Business Solutions za rok obrotowy 2015 wyniósł 33,509 milionów zł z czego 33,418 milionów zł zostało przeznaczonych do podziału między Akcjonariuszy.

Płynność finansowa

Na koniec I półrocza 2016 roku Asseco Business Solutions mogło pochwalić się bardzo wysoką płynnością finansową. Stan środków pieniężnych spółki wraz z depozytami krótkoterminowymi wynosił ponad 47 mln zł. Wskaźnik płynności bieżącej osiągnął poziom 3.9, a płynności gotówkowej 2.4.

Komentarz Zarządu

Asseco Business Solutions od dłuższego już czasu może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi i wzrostami w wielu kluczowych obszarach. Pierwsze półrocze 2016 roku uważamy za udane, jednak warto też wspomnieć o samym drugim kwartale. Osiągnęliśmy wówczas przychody ze sprzedaży o wartości blisko 39,5 mln zł, czyli o 12 % więcej niż rok temu. Zysk netto wzrósł o 33 % (do ponad 8,9 mln zł). EBITDA było wyższe o 26 %, zaś zysk operacyjny EBIT o 34 % w stosunku do wyników z drugiego kwartału 2015 roku" - mówi Wojciech Barczentewicz, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.