W pierwszym półroczu 2017 r. Asseco Business Solutions S.A. osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 89,6 mln zł, czyli o 11 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto, spółka zamknęła półrocze zyskiem netto wynoszącym blisko 23 mln zł, odnotowując 19 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 15 % i 19 %).

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku przeważały przedsiębiorstwa (ponad 94%). Na kolejnych miejscach znajdowały się instytucje finansowe (ok. 4%) oraz przedstawiciele administracji państwowej (ok. 2 %).

Dywidenda

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom 42,441 mln zł w postaci dywidendy. Warto dodać, że od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Asseco Business Solutions S.A. podzieliło się z inwestorami aż dziewięcioma dywidendami, o łącznej wartości blisko 258,7 mln zł.

II kwartał 2017 r.

W II kwartale 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. odnotowało także spore wzrosty. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 41,7 mln zł (wzrost o 6 %), wypracowała także zysk netto o wartości blisko 9,6 mln zł (wzrost o 7 %). EBITDA wyniosła 14,5 mln zł (wzrost o 8 %), zaś zysk operacyjny EBIT blisko 11,9 mln zł (wzrost o 10 %).

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

W dniu 11 kwietnia br. Asseco Business Solutions S.A. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A. 31 maja br. UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad ww. Spółką. Po zakończeniu wezwania (6 czerwca 2017 r.) został spełniony warunek określony w wezwaniu (osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji). W czasie wezwania złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 akcji Macrologic S.A., stanowiące ok 88,29% udziału w kapitale zakładowym ww. Spółki. Dzień transakcji na GPW wypadł 9 czerwca 2017 r., zaś rozliczenia transakcji przez KDPW 14 czerwca 2017 r.

Dodatkowo, w dniu 19 lipca br. Asseco Business Solutions S.A. ogłosiło informacje o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu. Jego przedmiotem były wszystkie pozostałe akcje Macrologic S.A., tj. 61.680 akcji Macrologic S.A., stanowiące ok. 3,27% kapitału zakładowego ww. Spółki. Po rozliczeniu transakcji przymusowego wykupu w dniu 24 lipca 2017 r., Asseco Business Solutions stało się właścicielem bezpośrednio 1 729 283 akcji Macrologic S.A. stanowiących ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Dodatkowo Macrologic S.A. posiada akcje własne stanowiące ok. 8,44% udziałów w kapitale zakładowym. W efekcie Asseco Business Solutions S.A., wraz ze swym podmiotem zależnym, tj. Macrologic S.A., posiada łącznie 1 888 719 akcji Macrologic S.A., co stanowi 100% udziału w jego kapitale zakładowym.

Więcej informacji na temat raportu.