Kompleksowe wsparcie procesów kadrowych

Moduł umożliwia zarzadzanie kartoteką pracownika w tym danymi osobowymi, danymi dotyczącymi zatrudnienia i innymi obowiązującymi w ramach struktury organizacyjnej.

Zakres funkcjonalny

Zarządzanie kartotekami

Moduł umożliwia zarządzanie danymi osobowymi pracowników.

Mi.in umowami, stanowiskami, składnikami na umowach i innymi warunkami zatrudnienia, miejscami pracy, zaszeregowaniami, danymi rodziny pracownika, danymi dotyczącymi stażu i poprzedniego zatrudnienia, umiejscowieniem pracownika w strukturze organizacyjnej, zastępstwami oraz pozostałymi danymi kadrowymi. Kartoteki mogą być współdzielone z innymi modułami systemu ERP (np. z modułem finansowym)

 

zarządzanie

dane finansowe

Dane finansowe

Moduł umożliwia zarządzanie kontami bankowymi pracowników.

Mi.in sposobami wypłat, zasadami księgowania wynagrodzeń, ewidencjonuje zajęcia sądowe, odprawy, ekwiwalenty, nagrody.

Czas pracy

Moduł pozwala na rejestrację urlopów, zasiłków i innych absencji, wyznacza limity urlopowe, umożliwia definicje kalendarzy pracowniczych.

czas pracy

ZUS

 

Dane do ZUS

Moduł ewidencjonuje kody ubezpieczeń pracowników, informacje o przekroczeniu 30-krotności podstawy, dane do RP-7.

 

 

Dane do Urzędu Skarbowego

Moduł przechowuje informacje o urzędzie skarbowym pracownika, identyfikatorze podatkowym, progu podatkowym, deklaracjach PIT.

 

US

 

kwalifikacje

 

 

Kwalifikacje

Moduł gromadzi dane o pracownika

M.in o wykształceniu , wykonywanych zawodach, odbytych kursach i szkoleniach, badaniach, uprawnieniach, znajomości języków obcych, nominacjach i odznaczeniach.

 

 

Kalkulator wynagrodzeń

Funkcjonalność umożliwiająca szybkie wyliczenie kwoty brutto/netto w oparciu o wprowadzone dane, w tym podleganie ubezpieczeniom.

 

kalkulator

ZUS

 

 

Zgłoszenia do ZUS

Funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie dokumentów zgłoszeniowych w formacie programu Płatnik.

 

 

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia, raporty, wydruki do raportowania wewnętrznego jak i na zewnątrz zgodnie z wymogami prawnymi

M.in. wykazy pracowników, stany zatrudnienia, staże, grupy wiekowe, stany urlopów, wykazy absencji, analizy fluktuacji pracowników, wydruki umów i zaświadczeń, statystyki do GUS. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

 

 

 

wydawnictwa


Moduły uzupełniające:


Wyposażenie pracownika

 

wyposazenie_pracownika

Ewidencjonowanie wyposażenia pracownikowi

Moduł dodatkowy Wyposażenie pracownika umożliwia zarzadzanie wyposażeniem powierzonym pracownikowi.

Zarządzanie kartotekami wyposażenia

Moduł umożliwia ewidencję wyposażenia zarejestrowanego dla pracownika niezależnie do modułu Środki Trwałe lub w powiązaniu z tym modułem.

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia, raporty, wydruki w zakresie wyposażenia powierzonego pracownikom. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

Pojazdy

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru pojazdów przypisanych pracownikowi.

 


Rejestracja czasu pracy (RCP)

RCP

Rejestracja czasu pracy pracowników.

Moduł dodatkowy RCP umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników. Typowym użytkownikiem modułu RCP jest osoba planująca i rozliczająca pracę grupy pracowników (mistrz, brygadzista, kierownik liniowy). Dzięki wprowadzaniu danych o czasie pracy przez pracowników bezpośrednio pracujących w danej komórce organizacyjnej otrzymujemy w systemie dokładny obraz czasu pracy oraz zaliczenia kosztów do odpowiednich miejsc powstawania kosztów (MPK), wyrobów czy linii produkcyjnych.

Harmonogramowanie czasu pracy

Moduł umożliwia tworzenie harmonogramów czasu pracy. Kartoteka z harmonogramem służy do określenia przedziału godzin pracy pracownika czyli określa się na jakiej zmianie pracownik będzie pracował w danym dniu. System umożliwia wypełniania harmonogramu z szablonu, wypełnianie harmonogramu ze schematu miesiąca, wypełnianie harmonogramu w układzie tygodniowym, edycję danych w harmonogramie oraz zapewnia kontrolę norm kodeksowych.

Szablony kalendarzy

Moduł umożliwia definiowanie w dowolnym układzie szablonów kalendarzy dla grupy pracowników lub szablonów indywidualnych.

Rejestratory czasu pracy

Moduł umożliwia importowanie danych o rzeczywistym czasie pracy z urządzeń RCP.

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia, raporty, wydruki dotyczące czasu pracy pracowników tj. listy obecności, kartoteki czasu pracy, kart czasu pracy. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

Rejestracja czasu pracy

Rozwiązanie daje możliwość wypełnienia RCP na podstawie harmonogramu, wypełniania RCP na podstawie zdarzeń RCP z urządzeń, edycję danych w kalendarzu RCP. Możliwe jest także automatyczne wyliczenie i rozliczenie godzin nadliczbowych, nocnych itp.

 


Delegacje

delegacje

Polecenia wyjazdów służbowych

Moduł umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych pracowników z określeniem celu wyjazdu, trasy, środka lokomocji itd.

Rejestracja delegacji pracownika.

Moduł dodatkowy Delegacje umożliwia ewidencję podróży służbowych pracownika.

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia i raporty o delegacjach. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

Rozliczenie delegacji

Moduł umożliwia ewidencję zaliczek na delegację, faktur, diet, paragonów i biletów a także przyporządkowanie wyjazdu służbowego do miejsca kosztowego (MPK).

 


Kasa zapomogowo-pożyczkowa (KZP)

KZP

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Moduł dodatkowy KZP wspiera prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Wypłaty i potrącenia

Moduł umożliwia ewidencje wypłat pożyczek oraz w powiązaniu z modułem Płace ewidencję potrąceń rat (spłat).

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia, raporty i wydruki z obszaru KZP. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

Kartoteka KZP

Moduł umożliwia rejestrację pracowników którzy przystąpili do KZP, ewidencję wysokości składek miesięcznych i wpłaconych wkładów.

 


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

ZFSS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Moduł dodatkowy ZFŚS daje możliwość ewidencji i rozliczenia świadczeń socjalnych i pożyczek z funduszu socjalnego.

Kartoteka ZFŚS

Moduł umożliwia ewidencję wszelkich świadczeń socjalnych dla pracowników i byłych pracowników (emerytów/rencistów).

Plan dochodów i wydatków ZFŚS

Moduł umożliwia prowadzenie planu dochodów i wydatków ZFŚS na dany rok.

Pożyczki

Moduł umożliwia ewidencję pożyczek z ZFŚS z określeniem odsetek i rodzajów rat.

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia, raporty i wydruki z obszaru ZFŚS. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

Wypłaty świadczeń

Moduł umożliwia generowanie do wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników lub świadczeń grupowych (za wskazany okres/ na daną listę płac).


Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Lepsza organizacja pracy i efektywniejsze wykorzystanie zasobów w dziale kadr.
 • Funkcjonalność pobierania danych o rzeczywistym czasie pracy z czytników RCP.
 • Szybki dostęp do informacji o posiadanym przez pracownika wyposażeniu.
 • Zwiększenie efektywności działań kadrowych.
 • Szybki przepływ informacji kadrowych.
 • Kontrole kodeksowe w obszarze RCP.
 • Bezpieczeństwo danych.
 • Możliwość rejestrowania wyposażenia powierzonego pracownikowi w powiązaniu z modułem Środków Trwałych lub niezależnie.
 • Możliwość komunikowania przez aplikację zdarzeń dotyczących wyposażenia pracownika.
 • Możliwość ewidencji i wypłat świadczeń socjalnych oraz pożyczek z ZFŚS.
 • Możliwość automatyzacji procesu planowania i ewidencji czasu pracy.
 • Obniżenie kosztów obsługi procesów kadrowych.
 • Ewidencję podróży służbowych pracowników.
 • Możliwość przekrojowego raportowania.
 • Automatyzacja działań i procesów.
 • Wsparcie przy prowadzeniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.