Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Moduł HRM opiera się strategiczną, jednorodną i spójną metodę Human Resource Management, czyli kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji - zasobami ludzkimi.

 

Zakres funkcjonalny

Moduł zawiera zestawienia, raporty oraz wydruki w zakresie zarządzania pracownikami. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel), także w formie tabel przestawnych.

Moduł HRM jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Asseco Softlab HRM zainstalowaną na komputerze użytkownika.

Główne elementy tego modułu to:

 • planowanie zasobów ludzkich,
 • nabór pracowników,
 • adaptacja pracownika,
 • ocenianie efektów pracy,
 • szkolenie pracowników.


Moduły uzupełniające:


Profil Zawodowy

Wsparcie procesów związanych z tworzeniem bazy opisów stanowisk

 

Moduł Profil Zawodowy umożliwia tworzenie kart opisu stanowisk w organizacji.

Podstawowym celem rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu tworzenia bazy opisów stanowisk w firmie. Stanowi to najczęściej punkt wyjścia do wielu innych czynności związanych z zarządzaniem personelem, realizowanych w innych modułach.

Moduł Profil Zawodowy umożliwia:

 • tworzenie szablonów kart opisów stanowisk i ich akceptacja
 • tworzenie katalogu kompetencji i przejawów zachowań,
 • tworzenie katalogów wartości atrybutów występujących w  kartach opisów stanowisk,
 • generowanie raportów dotyczących kart opisów stanowisk,
 • konfigurację treści automatycznych powiadomień,
 • definiowanie poziomów skali wartości elementów występujących w kartach opisu stanowisk,


Ocena Pracownicza

Wsparcie procesów związanych z oceną pracowników w firmie

 

Moduł Ocena Pracownicza stanowi narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, pozwalając na monitorowanie i kontrolowanie m.in. zgodności ich pracy z przyjętymi standardami, profilami, ocenianie efektywności czy poziomu realizacji zadań, itp.

Moduł ocena pracownicza udostępnia szereg funkcjonalności związanych z realizacją często skomplikowanych procesów oceniania pracowników. System może bazować na opisach stanowisk w module Profil Zawodowy lub niezależnie od niego definiować przedmioty oceny.

Moduł Ocena Pracownicza umożliwia:

 • definiowanie i konfigurację rodzajów oceny,
 • definiowanie katalogu działań rozwojowych,
 • definiowanie kwestionariuszy ocen,
 • definiowanie katalogu ocen ,
 • definiowanie grup odbiorców w ramach rodzajów ocen,
 • generowanie listy osób ocenianych w ramach danej oceny,
 • ocenę finalną dokonywaną przez przełożonego wraz z podwładnym,
 • definiowanie pozycji arkuszy ocen niezależnych od profilu zawodowego,
 • dokonywanie oceny (oceny cząstkowe) przez poszczególnych odbiorców oceny,
 • tworzenie arkuszy ocen pracowniczych,
 • ocenę szczegółową (przez przejawy zachowań),
 • dystrybucję arkuszy do odbiorców oceny,
 • synchronizację poziomów skali z profilem zawodowym,
 • konfigurację treści automatycznych powiadomień.
 • określanie wskazań rozwojowych jako wynik oceny finalnej,
 • generowanie raportów podsumowujących i porównujących oceny,
 • definiowanie zadań do realizacji dla pracownika jako wynik oceny finalnej,
 • definiowanie poziomów skali wartości elementów podlegających ocenie,


Rekrutacja

Wsparcie procesów związanych z rekrutacją

 

Moduł Rekrutacja wspiera kompleksowy proces zarządzania zasobami ludzkimi, usprawniając działania związane z naborem pracowników na odpowiednie stanowiska w  przedsiębiorstwie.

Moduł wspiera rekrutera zarówno w ramach rekrutacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej w ramach całego procesu (począwszy od zapotrzebowania na rekrutację, przez selekcję aż do wyboru kandydata).

Jednocześnie system daje możliwość oceny efektywności rekrutacji czy oceny firmy rekrutacyjnej.

Zapotrzebowanie na rekrutację, po przejściu pełnej ścieżki autoryzacji, staje się ofertą rekrutacyjną.

Na podstawie zdefiniowanej oferty system, za pomocą kreatora ogłoszeń, pomaga szybko stworzyć ogłoszenie rekrutacyjne. Po uruchomienia ww. ogłoszenia rekrutacja staje się widoczna w portalu i wówczas mogą być rejestrowane aplikacje przesyłane przez kandydatów.

Mogą oni również wykonywać e-testy i odpowiadać na pytania selekcyjne. Jednocześnie rekruter jest wspierany w procesie analizy i wyboru przyszłych pracowników na wszystkich szczeblach rekrutacji.

Moduł Rekrutacja daje możliwość określenia:

 • ścieżek autoryzacji,
 • rodzaju rekrutacji,
 • metody i kanału rekrutacji,
 • elementów ogłoszenia rekrutacyjnego,
 • pytań selekcyjnych,
 • pytań e-testu,
 • określenia firmy rekrutacyjnej,
 • zdefiniowania kryteriów oceny firmy rekrutacyjnej.


Zarządzanie Szkoleniami

Wsparcie procesów związanych z obsługą szkoleń w przedsiębiorstwie

 

Moduł Zarządzenie Szkoleniami obejmuje w sposób kompleksowy proces planowania, przeprowadzania i oceny szkoleń w przedsiębiorstwie. Moduł pozwala zarządzać organizowanymi szkoleniami zarówno obligatoryjnymi, jak i nieobowiązkowymi, np. uzupełniającymi luki kompetencyjne pracowników.

Rozwiązanie umożliwia budżetować szkolenia, także hierarchiczne w ramach struktury organizacyjnej, tworzyć plany szkoleniowe i analizować koszty szkoleń. Istnieje połączenie z profilami kompetencyjnymi, które pozwalają analizować zasadność szkoleń danych pracowników.

Jednocześnie baza firm szkoleniowych gromadzi wszystkie informacje o możliwych organizatorach szkoleń, trenerach, wydarzeniach.

Moduł zarządzanie szkoleniami umożliwia:

analizę potrzeb szkoleniowych wynikających z rekrutacji, oceny pracowniczej, badań kompetencji, zgłoszenia przez przełożonego lub pracownika,

 • rejestrację i klasyfikację szkoleń oraz działań rozwojowych,
 • obsługę różnych sposobów i procedur zgłoszeń na szkolenia,
 • tworzenie matrycy szkoleń i metod rozwoju kompetencji,
 • ocenę działań zewnętrznych firm szkoleniowych (rankingi, raporty),
 • ocenę efektywności szkoleń (ankiety poszkoleniowe, oceny efektywności z różnych źródeł),
 • planowanie i budżetowanie szkoleń w różnych wersjach,
 • ocenę efektywności programów (wskaźniki).
 • organizację szkoleń,
 • tworzenie baz firm szkolących, trenerów i obsługujących szkolenia,
 • monitoring działań szkoleniowych,


Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Oszczędność czasu
 • Optymalizację działań
 • Kompleksowe wsparcie procesów z obszaru tzw. „miękkiego HR”
 • Optymalizacja kosztów
 • Automatyzację działań i procesów
 • Efektywne zarządzanie personelem