Wygodny dostęp dla kadry menedżerskiej do informacji i dokumentów dotyczących ich podwładnych.

Portal menedżerski zapewnia kadrze kierowniczej m.in. dostęp do danych kadrowych swoich podwładnych, pozwala zarządzać danymi związanymi z czasem pracy, wynagrodzeniami, absencjami, itp. Dzięki rozwiązaniu menedżerowie otrzymują również uprawnienia do akceptacji lub odrzucenia wprowadzanych przez podwładnych wniosków.

 

 

Portal Menedżerski jest dostępny dla przełożonego z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz funkcjonalności zawartych w module „Portal pracownika” oferuje on również dodatkowe możliwości związane z procesem akceptacji lub odrzucana wprowadzonych przez podległych pracowników wniosków.

Rozwiązanie udostępnia także w jednym miejscu dane personalne podwładnych oraz pozwala kadrze menedżerskiej na wprowadzanie wniosków w imieniu ich pracowników. 

System umożliwia filtrowanie danych do autoryzacji – wówczas spośród wszystkich informacji wybierane są tylko te, które wymagają wykonania autoryzacji przez przełożonego.

 

Wykaz funkcjonalności:

 • możliwość akceptowania wszystkich wniosków wprowadzanych przez podległych pracowników,
 • podgląd dostępnych limitów urlopów wypoczynkowych lub innych limitowanych nieobecności np. urlop z art 188 KP,
 • podgląd wynagrodzeń podległych pracowników naliczonych za wskazany okres, z podziałem na rodzaje kwot (brutto, zasiłki, ZUS, podatek, potrącenia, wypłata, i inne),
 • wnioski o pożyczki,
 • karty czasu pracy,
 • proces oceny pracownika,
 • powiadomienia mailowe o wprowadzonych i zaakceptowanych bądź odrzuconych wnioskach,
 • możliwość wprowadzania wniosków o urlop wypoczynkowy lub inną zdefiniowaną nieobecność,
 • wniosek o zmianę warunków pracy, o zmiany danych lub inne wnioski np. wspólne opodatkowanie, urząd skarbowy,
 • wgląd oraz możliwość filtrowania danych pracownika w podziale na informacje dotyczące np.: rodziny, wykształcenia, stażu pracy itp,
 • zastępstwa pracowników,
 • podgląd struktury organizacyjnej,
 • podgląd listy podległych pracowników,
 • podgląd składników wynagrodzeń pracowników,


Zakres funkcjonalny

Zastępstwa

System udostępnia rejestr zastępstw pracowników wynikających z ich urlopów.

Dane uzupełniane są automatycznie po zatwierdzeniu wniosku urlopowego przez dział kadr. Następnie rekordy widoczne są dla wszystkich pracowników w spółce.

zastepstwa

struktura

Struktura organizacyjna

Moduł umożliwia tworzenie prezentacji struktury organizacyjnej w spółce w rozbiciu na departamenty, działy i pracowników w jednostce.

Rekordy widoczne są dla wszystkich pracowników w całej organizacji. Możliwe jest skalowanie ‘organigramu’, następnie prezentowane są osoby bezpośrednio zatrudnione w wybranych komórkach.

Struktura organizacyjna z stanowiskami

W systemie możliwa jest prezentacja struktury organizacyjnej z podziałem na departamenty, działy i stanowiska w ramach działów.

Do struktury podpięta jest informacja prezentująca pracowników zajmujących wybrane stanowiska w organizacji, z danymi kontaktowymi i zdjęciem.

karta

Karta stanowiska

Karta stanowiska, dostępna w module, to inaczej podgląd szczegółów definicji stanowiska przypisanego do danego pracownika.

Zarówno kierownik, jak i pracownik może zapoznawać się z poszczególnymi elementami danej karty.

Ocena pracownicza

Okno umożliwiające przeprowadzenie oceny podwładnego.

Po otrzymaniu powiadomienia e-mail i przeniesieniu do Portalu Menedżera za pomocą linka dołączonego do wiadomości, przełożony może wykonać ocenę finalną.

ocena

wydawnictwa

Wydawnictwa

Moduł Portal Menedżerski zawiera zestawienia, raporty oraz wydruki w zakresie dokumentów pracownika.

Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel), także w formie tabel przestawnych.


Moduły uzupełniające:

 

 

 

wynagrodzenia

e-Wynagrodzenia

Dostęp kierownika do danych finansowych podległego pracownika

Moduł e-Wynagrodzenia umożliwia kierownikowi (za pomocą przeglądarki internetowej) podgląd oraz akceptację danych finansowych, zarówno własnych jak i dotyczących jego pracowników.

Wynagrodzenia

Moduł umożliwia podgląd wynagrodzenia swojego i podwładnych z podziałem na płatników/firmy i wypłacone listy płacowe.

Istnieje możliwość filtrowania danych pracowników podległych po: okresie obliczeniowym listy, dacie wypłaty i płatniku. Z poziomu modułu istnieje możliwość wykonania zestawień:

 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Pasek płacowy
 • Rmua
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu


e-RCP

Efektywna kontrola czasu pracy podległych pracowników.

Moduł e-RCP umożliwia kierownikowi podgląd oraz dostęp do kart pracy podległych mu pracowników za pomocą przeglądarki internetowej.

Karta pracy

System pozwala na przeglądanie godzin przepracowanych przez podwładnych, nadgodzin, absencji za zadane okresy, itp.

 

 

 

 

wynagrodzenia

 

 

wynagrodzenia


e-Delegacje

Pełna kontrola wyjazdów służbowych podwładnych

Moduł e-Delegacje pozwala kadrze menedżerskiej na dostęp do informacji o delegacjach odbytych przez pracowników za pomocą przeglądarki internetowej oraz ich sprawne rozliczenie (akceptację).

Delegacje

Rozwiązanie umożliwia akceptowanie, podgląd oraz kontrolę delegacji odbytych przez pracowników podległych danemu kierownikowi.


e-Wnioski

Dostęp kierownika do wybranych wniosków podległego pracownika.

Moduł e-Wnioski umożliwia kadrze menedżerskiej podgląd oraz akceptację wybranych wniosków podległego pracownika za pomocą przeglądarki internetowej.

Wnioski

Moduł pozwala kierownikowi na akceptację wniosków wprowadzonych przez podległego pracownika. Mogą to być takie dokumenty jak np. wnioski o zmianę danych, pożyczkę itp. Autoryzacja ww. wniosków opiera się o elektroniczny obieg informacji pomiędzy pracownikiem, przełożonym i służbami kadrowymi.

 

 

 

 

wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia


e-Urlopy

Dostęp kierownika do wniosków urlopowych podległego pracownika

Moduł e-urlopy umożliwia kierownikowi przeglądanie, rejestrację oraz akceptację wniosków urlopowych podległych pracowników, a także przeglądanie dostępnych limitów urlopowych w systemie za pomocą przeglądarki internetowej.

Wnioski urlopowe

Moduł umożliwia przeglądanie oraz wprowadzanie wniosków urlopowych przez kierownika w imieniu pracowników. Po wprowadzeniu wniosku dokument zostaje automatycznie zatwierdzony i przesłany do akceptacji działu kadr.

 

Dla każdego z wniosków urlopowych istnieje możliwość sprawdzenia takich informacji jak:

- stan limitów urlopowych,
- ścieżka akceptacji wniosku,
- historia akceptacji,
- załączniki.

Limity urlopowe

Moduł zawiera informacje o przysługujących podległym pracownikom limitach urlopowych. Istnieje możliwość filtrowania danych po nazwisku, imieniu czy rodzaju urlopu wg stanu na dany dzień.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Oszczędność czasu.
 • Optymalizację kosztów.
 • Brak dodatkowego oprogramowania – wymagana tylko przeglądarka internetowa.
 • Standaryzację procedur.
 • Dostęp do systemu z dowolnego miejsca.
 • Usprawnienie obiegu dokumentacji w firmie.