Wsparcie procesów związanych z dostępem pracowników do informacji przetwarzanych w systemie HR.

Poprzez Portal Pracowniczy każdy zatrudniony pracownik może samodzielnie składać wnioski, aktualizować swoje dane, wysyłać zapytania do działu kadr, itd. Za pomocą rozwiązania zatrudnione osoby otrzymują także wgląd do swoich danych osobowych, informacji o zatrudnieniu, itp.

 

Portal Pracowniczy, wraz z modułami dodatkowymi, umożliwia dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej do podglądu oraz edycji danych personalnych pracowników.

Za pomocą portalu są oni w stanie m.in.:

 • przejrzeć swoje podstawowe dane,
 • zapoznać się z oceną pracowniczą,
 • sprawdzić dostępne limity urlopowe na limitowane nieobecności np. urlop wypoczynkowy, urlop z art 188 KP,
 • podejrzeć swoje wynagrodzenia naliczone za wskazany okres z podziałem na rodzaje kwot (brutto, zasiłki, ZUS, podatek, potrącenia, wypłata, i inne),
 • złożyć wniosek o pożyczkę,
 • sprawdzić kartę czasu pracy,
 • zawnioskować o zmianę warunków pracy, zmianę danych, wspólne opodatkowanie, aktualizację urzędu skarbowego, itp.,
 • wprowadzić wniosek o urlop wypoczynkowy lub inną zdefiniowaną nieobecność,

Dostęp do Portalu Pracowniczego przez przeglądarkę internetową jest możliwy z dowolnego miejsca, ponadto jest szyfrowany i całkowicie bezpieczny. Intuicyjny interfejs ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami oraz Działem Personalnym, usprawniając wykonywanie codziennych i rutynowych zadań.

Zakres funkcjonalny

Dane pracownika

Moduł umożliwia przeglądanie danych pracownika zarejestrowanych w systemie takich jak adres i rola w organizacji firmy oraz dane osobowe i finansowe.

Moduł umożliwia podgląd dni urlopu chorobowego, wypoczynkowego oraz historii dotychczasowego zatrudnienia pracownika.

 

dane

wypos.

Wyposażenie

Rejestr przypisanego pracownikowi wyposażenia wraz z informacjami szczegółowymi.

Zastępstwa pracowników w firmie

Rejestr zastępstw pracowników wynikających z urlopów.

Dane uzupełniane są automatycznie po zatwierdzeniu wniosku urlopowego przez kadry.

zastepstwa

struktura


Struktura organizacyjna w firmie

Prezentacja struktury organizacyjnej w spółce w rozbiciu na departamenty, działy oraz stanowiska pracowników w jednostce.

Karta stanowiska

Podgląd szczegółów definicji stanowiska przypisanego do pracownika.

Pracownik może zapoznać się z poszczególnymi elementami karty stanowiska.

karta

ocena

Ocena pracownicza

Dostęp dla pracownika i możliwość zapoznania się z wynikami swojej oceny okresowej za pomocą okna "Arkusze moich ocen".

Wydawnictwa

Moduł zawiera zestawienia, raporty oraz wydruki w zakresie dokumentów pracownika.

Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i  arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

wydawnictwa


Moduły uzupełniające:

 

 

 

wynagrodzenia


e-Wynagrodzenia

Dostęp do danych finansowych pracownika przez przeglądarkę internetową.

Moduł e-Wynagrodzenia umożliwia pracownikowi dostęp do danych o swoim wynagrodzeniu za pomocą przeglądarki internetowej.

Moduł zawiera wynagrodzenia pracownika z podziałem na płatników/firmy i wypłacone listy płacowe.

Istnieje możliwość filtrowania danych po: okresie obliczeniowym listy, dacie wypłaty i płatniku. Z poziomu modułu istnieje możliwość wykonania zestawień:

 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Pasek płacowy
 • Rmua
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu


e-RCP

Dostęp do czasu pracy pracownika przez przeglądarkę internetową.

Moduł dodatkowy e-RCP umożliwia pracownikowi dostęp i podgląd karty pracy za pomocą wybranej przeglądarki internetowej.

Karta pracy

Moduł umożliwia przeglądanie godziny pracy pracownika w rozbiciu na typy na poszczególne dni i płatnika.

 

 

 

 

wynagrodzenia

 

 

wynagrodzenia


e-Delegacje

Dostęp do delegacji.

Moduł e-Delegacje umożliwia pracownikowi wprowadzanie delegacji do systemu za pomocą przeglądarki internetowej w celu jej rozliczenia.

Rejestracja delegacji.

Moduł umożliwia pracownikowi zarejestrowanie nowego wniosku o wyjazd służbowy krajowy przez pracownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Przed przekazaniem delegacji do akceptacji przełożonego, osoba delegowana można wypełnić wniosek o zaliczkę, rezerwację biletu czy hotelu .


e-Wnioski

Dostęp do wniosków pracownika.

Moduł e-Wnioski umożliwia pracownikowi rejestrację różnego rodzaju wniosków w systemie HR za pomocą przeglądarki internetowej.

Wnioski

Moduł e-Wnioski pozwala na rejestrowanie przez pracownika za pomocą przeglądarki internetowej wniosków np. o zmianę danych czy pożyczkę. Wprowadzając dokument do programu użytkownik określa jego rodzaj, a następnie wniosek automatycznie zostaje skierowany do rozpatrzenia przez dział personalny. Przy każdym wniosku można sprawdzić szczegóły autoryzacji – czy został on już zaakceptowany czy np. odrzucony z komentarzem.

 

 

 

 

wynagrodzenia

 

 

 

 

wynagrodzenia


e-Urlopy

Dostęp do wniosków urlopowych.

Moduł e-urlopy umożliwia pracownikowi rejestrację wniosków urlopowych oraz przeglądanie dostępnych limitów urlopowych w systemie za pomocą przeglądarki internetowej.

Wnioski urlopowe

Moduł e-Urlopy umożliwia przeglądanie oraz wprowadzanie wniosków urlopowych przez pracownika. Po wprowadzeniu wniosku dokument jest przedstawiany do elektronicznej akceptacji przez przełożonego.

Limity urlopowe

Moduł zawiera informacje o przysługujących pracownikowi limitach urlopowych. Istnieje możliwość filtrowania danych zgodnie z przysługującymi pracownikowi rodzajami urlopów.

Rozliczone urlopy

Rozwiązanie pozwala na przeglądanie zarejestrowanych rozliczonych urlopów.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

Możliwość łatwej ewidencji danych „u źródła” związanych z czasem pracy, delegacjami, absencjami, wnioskami

 • Optymalizację procesu obiegu dokumentów.
 • Gwarancję kompletności i aktualności danych personalnych w systemie.
 • Zmniejszenie ilości zapytań od pracowników kierowanych do działu personalnego.
 • Redukcję dokumentacji papierowej.
 • Nowy łatwy kanał komunikacji pracowników z działem personalnym.
 • Dostęp przez pracownika z „dowolnego miejsca na świecie” do jego danych osobowych.