Asseco Business Solutions S.A.
Telefon/Fax:
ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin
+48 81 535 3000 +48 81 535 3005
Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717, REGON 017293003, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony).
assecobs .pl info@ assecobs.pl
Załącznik do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
z dnia 1 marca 2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 10 ust. 1 Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku i sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r. i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
- treści sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd Spółki,
- ksiąg rachunkowych,
- sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A., przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dalej PWC),
- sprawozdania dodatkowego PWC, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- informacji uzyskanych od PWC podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych działalności Spółki.
Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A.
.......................................
Rafał Kozłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej