Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 1
p3p
Sprawozdanie G r u p y A s s e c o n a t e m a t i n f o r m a c j i n i e f i n a n s o w y c h z a 2 0 2 1 r o k
Sprawozdanie Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2021 rok 2