Wybrane dane finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A.
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A.
12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2020 roku
tys. PLN
tys. PLN
tys. EUR
tys. EUR
Przychody operacyjne
307 432
282 116
67 162
63 054
Zysk z działalności operacyjnej
94 583
92 540
20 663
20 683
Zysk brutto
93 625
89 605
20 453
20 027
Zysk netto za okres sprawozdawczy
80 648
76 406
17 618
17 077
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
96 486
113 321
21 078
25 328
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
17 369
(48 178)
3 794
(10 768)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(77 637)
(74 479)
(16 961)
(16 646)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2020)
42 832
6 614
9 313
1 433
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
2,41
2,29
0,53
0,51
Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
Wszystkie kwoty w raporcie wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej.