Asseco Business Solutions S.A.
Telefon/Fax:
ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin
+48 81 535 3000 +48 81 535 3005
Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717, REGON 017293003, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony).
assecobs .pl info@ assecobs.pl
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
z dnia 1 marca 2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
sporządzone na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. (Spółka) oświadcza, że:
a) PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 została wybrana jako firma audytorska do badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru I procedury wyboru firmy audytorskiej,
b) PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Asseco Business Solutions S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Polityki zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 października 2017 r., a następnie Polityka wyboru firmy audytorskiej i Procedura wyboru firmy audytorskiej po aktualizacji zostały przyjęte przez Komitet Audytu w dniu 8 grudnia 2022 roku, a następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 13 grudnia 2022 roku.
.......................................
Rafał Kozłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Góral
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Marcin Murawski
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Zbigniew Pomianek
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Artur Osuchowski
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Romuald Rutkowski
Członek Rady Nadzorczej