Asseco Business Solutions S.A. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 2
2
SPIS TREŚCI
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 3
3
S ZANOWNI A KCJONARIUSZE A SSECO B USINESS S OLUTIONS S.A.,
Mam przyjemność poinformować Państwa o dobrych wynikach finansowych Asseco Business Solutions za ostatni rok obrotowy.
W 2022 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 338,5 mln zł, czyli o 10,1 % więcej niż w roku 2021. Ponadto uzyskaliśmy zysk netto w wysokości ponad 85,3 mln zł, odnotowując 5,8 % wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również przyrost (odpowiednio 7,2 % i 6,5 %).
Warto również dodać, że trwająca od blisko trzech lat pandemia nie wpłynęła znacząco na działalność naszej Spółki oraz jej efektywność. Udało nam się całkiem dobrze funkcjonować w zmieniających się okolicznościach oraz kolejny raz utrzymać wzrostowe wskaźniki finansowe. W tym czasie realizowaliśmy tryb pracy zdalnej lub hybrydowej, bez szkody dla naszej aktywności. Pracowaliśmy nad rozwojem obecnych produktów oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą odpowiednio wesprzeć przedsiębiorców w obecnym (nietypowym) okresie oraz pomóc zwiększać ich konkurencyjność w niedalekiej przyszłości. Oprócz tego, cały czas realizowaliśmy projekty wdrożeniowe u klientów w Polsce i za granicą.
Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem (biznesowym i technologicznym) oferowanych przez nas produktów i usług. Rok 2022 był okresem, w którym z sukcesem uruchomiliśmy naszych systemach klasy ERP oraz SFA algorytmy sztucznej inteligencji (Genius by Asseco) wpierające szereg istotnych procesów biznesowych (między innymi w zakresie generowania na bazie zgromadzonych danych rekomendacji biznesowych, adaptacji systemu do stylu pracy użytkowników, elastycznej automatyzacji czynności powtarzalnych czy inteligentnym analizom z elementami predykcji). Rozszerzyliśmy też zakres naszej oferty (głównie dla klientów z branży FMCG i farmacji) w obszarze usług realizujących cyfrowe rozpoznawanie obrazu (Image Recognition), umożliwiających cyfrową analizę standardu ekspozycji produktów w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, apteki).
Na końcu chciałbym przypomnieć, że w pierwszym półroczu 2022 roku nasza Spółka wypłaciła akcjonariuszom ponad 70,8 mln w postaci dywidendy. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Asseco Business Solutions podzieliło się z inwestorami czternastoma dywidendami, o łącznej wartości ponad 550,0 mln zł.
Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i mamy nadzieję, że regularnie wypłacane przez nas dywidendy dowodem, że zainwestowane środki oraz nasza praca przynoszą właściwe efekty. Zapraszam do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym Asseco Business Solutions S.A. za 2022 rok.
Wojciech Barczentewicz
Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 4
4
1. Władze Spółki
Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. przedstawiał się następująco:
Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
Mariusz Lizon Członek Zarządu
Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. przedstawiał się następująco:
Rafał Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Góral Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Romuald Rutkowski Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pomianek Członek Rady Nadzorczej
Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej
Artur Osuchowski Członek Rady Nadzorczej
W dniu 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 3 osobowy Komitet Audytu, w skład którego wchodzą Marcin Murawski jako przewodniczący oraz Rafał Kozłowski i Romuald Rutkowski jako członkowie.
2. Podstawowe informacje o Asseco Business Solutions
2.1. Profil działalności
Asseco Business Solutions S.A. specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Firmy, które potrzebują nowoczesnych systemów do zarządzania, otrzymają w Asseco Business Solutions kompletną i dedykowaną ofertę, uwzględniającą ich specyfikę, branżę, wielkość oraz wymagania.
„Celem działania Asseco Business Solutions jest dostarczanie przedsiębiorstwom nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, mogących przyczynić się do rozwoju firm oraz wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Tworząc swoje systemy, Asseco BS zawsze stara się słuchać przedsiębiorców, tak, aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i w odpowiedzi zaproponować najbardziej praktyczne i efektywne nar zędzia wspomagające ich biznes”.
Misja firmy
Kompleksowa oferta Asseco Business Solutions obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, programy wspierające pracę w obszarze HR, popularne w całej Europie aplikacje mobilne klasy SFA pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, platformy wymiany danych oraz programy do obsługi transakcji faktoringowych.
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 5
5
Wszystkie rozwiązania Asseco BS powstają w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów, sprawdzoną metodologię oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki wysokiej jakości produktom oraz usługom, które z nimi powiązane oprogramowanie Asseco Business Solutions od wielu już lat z powodzeniem wspomaga funkcjonowanie kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw. Firma może pochwalić się wdrożeniami zarówno w Polsce, jak i w kilkudziesięciu krajach Europy.
Asseco Business Solutions jest częścią międzynarodowej Spółki Asseco Poland S.A., wiodącego dostawcy oprogramowania własnego na rynku europejskim. Grupa stanowi federację firm zaangażowanych w rozwijanie technologii informatycznych i jest obecna w ponad 60 krajach świata, m.in. w większości państw europejskich, a także w USA, Kanadzie, Izraelu czy Japonii.
2.2. Oferta produktowa
Asseco Business Solutions S.A. dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Spółka stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za produkcję systemów ERP, mobilnych systemów raportujących (klasy SFA), rozwiązań wymiany danych, systemów faktoringowych oraz oprogramowania dla MŚP.
W segmencie rozwiązań ERP Asseco Business Solutions S.A. oferuje nowoczesne, zintegrowane oprogramowanie (Softlab ERP by Asseco oraz Macrologic ERP by Asseco), wspierające zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Produkty te charakteryzuje bogata funkcjonalność. System Softlab ERP by Asseco usprawnia zarządzanie większością obszarów biznesowych firmy, m.in.: produkcją, finansami i księgowością, kadrami i płacami, HR, logistyką, czy wreszcie sprzedażą (także w kanałach e-commerce) i magazynem. Dostarcza on także szeregu narzędzi menedżerskich możliwości zarządczych oraz analitycznych. Programy Macrologic ERP by Asseco stanowią pakiety rozwiązań informatycznych oraz usług doradczych wspierających ewidencję i planowanie zasobów przedsiębiorstw, pozwalających na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą oraz umożliwiające prowadzenie analiz zarządczych. Ponadto, system marki Macrologic - Merit ERP by Asseco, jest pierwszym polskim procesowym rozwiązaniem ERP, które wspiera realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach.
Oferta rozwiązań ERP dla rynku MŚP to oprogramowanie Wapro ERP by Asseco. Stanowi ono komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Systemy Wapro ERP by Asseco można wykorzystać praktycznie w każdej branży. Cechuje je prosta instalacja, łatwa konfiguracja oraz intuicyjna obsługa.
Asseco Business Solutions to także nowoczesne systemy wsparcia sprzedaży (Mobile Touch by Asseco), w tym przede wszystkim mobilne systemy klasy SFA (Sales Force Automation) i FFA (Field Force Automation) oraz usługi w zakresie kompleksowej, elektronicznej wymiany danych handlowych pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dystrybucyjnego, głównie pomiędzy producentami a współpracującą z nimi siecią hurtowni (Platforma Connector by Asseco). Systemy mobilne Asseco BS to wiodące rozwiązania klasy SFA na świecie. Systemy zostały wdrożone w 50 krajach świata, zaś liczba ich aktywnych użytkowników przekracza już kilkadziesiąt tysięcy.
Dodatkowo Asseco Business Solutions poprzez platformę informatyczną Direct Portal by Asseco wspiera sieci w organizacji procesów własnych oraz realizowanych z punktami sprzedaży. Udostępnia ponadto sklepom kluczową wiedzę dotyczącą wizyt handlowych, historii zamówień, oferty producenta, promocji, przecen, targetów, otoczenia punktu detalicznego itp. Pozwala także personelowi sklepów na samodzielne składanie zamówień oraz ich wysyłkę do wybranych dystrybutorów. Wspiera ich udział w realizacji działań marketingowych, promocyjnych czy merchandisingowych producenta, a także automatyzuje proces billingowy.
W ofercie Asseco Business Solutions S.A. znajduje się również system Faktor nowoczesna aplikacja finansowa, umożliwiająca kompleksową obsługę transakcji faktoringowych.
Coraz większa liczba oferowanych przez Asseco Business Solutions produktów i usług (zarówno z obszaru ERP, jak i SFA) dostępna jest w modelu chmurowym. Systematycznie wzrasta liczba projektów realizowanych w modelu
Asseco Business Solutions S.A.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 6
6
pełnego outsourcingu, dzięki czemu Spółka przejmuje odpowiedzialność nie tylko za same programy, ale także za tak istotne elementy rozwiązań jak infrastruktura systemowa, komunikacyjna, nadzór nad działaniem procesów integracyjnych. Takie podejście do realizacji ww. projektów możliwe jest dzięki posiadaniu przez Asseco BS własnych Centrów Przetwarzania Danych (Data Center).
W 2022 roku firma konsekwentnie pracowała nad implementacją (w oferowanych przez siebie produktach i usługach) algorytmów sztucznej inteligencji, opartych na autorskim silniku Genius by Asseco. Rozwiązania te w coraz większym stopniu wspomagają szereg kluczowych procesów. Na bazie zgromadzonych danych generując rekomendacje i powiadomienia biznesowe; umożliwiając adaptację systemu do stylu pracy użytkowników, automatyzując czynności powtarzalne, oferując inteligentne analizy z elementami predykcji. Poszerzeniu uległa też oferta w zakresie usług cyfrowego rozpoznawania obrazu, adresowana przede wszystkim do klientów z branży FMCG oraz farmacji (Image Recognition), umożliwiających badanie i raportowanie standardu ekspozycji produktów w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy i apteki).
Ponadto spółka uzyskuje tzw. przychody niealokowane, nie dające się zaklasyfikować do podstawowego segmentu działalności. Do tej kategorii należy zaliczyć przychody uzyskiwane ze sprzedaży i wdrożeń systemów Centralnego Przetwarzania Danych (między innymi wdrażanie rozwiązań terminalowych), realizowanych w oparciu o technologie firm trzecich – np. Citrix.
2.3. Wsparcie użytkowników w czasie pandemii
W tym trudnym dla wszystkim okresie kolejnym roku pandemii Covid-19, konsekwentnie proponowaliśmy naszym klientom przeniesienie części procesów sprzedażowych do tzw. wirtualnej rzeczywistości. Spółka konsekwentnie rozszerzała swoją ofertę w zakresie produktów i usług umożliwiających prowadzenie procesów handlowych w kanałach e-commerce (B2C, B2B, D2C). Do rozwiązań obsługujących ten kanał sprzedaży wprowadzono w 2022 roku szereg nowych możliwości funkcjonalnych, zwiększono ich zakres integracji z