Wybrane dane finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A.
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A.
12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku
tys. PLN
tys. PLN
tys. EUR
tys. EUR
Przychody operacyjne
338 515
307 432
72 204
67 162
Zysk z działalności operacyjnej
100 768
94 583
21 494
20 663
Zysk brutto
99 416
93 625
21 205
20 453
Zysk netto za okres sprawozdawczy
85 286
80 648
18 191
17 618
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
127 627
96 486
27 222
21 078
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
(35 105)
17 369
(7 488)
3 794
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(87 072)
(77 637)
(18 572)
(16 961)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2021)
48 282
42 832
10 295
9 313
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
2,55
2,41
0,54
0,53
Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994 PLN
Wszystkie kwoty w raporcie wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej.