Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
w dniu 29 lutego 2024 r.
Asseco Business Solutions S.A.
Telefon/Fax:
ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin
+48 81 535 3000 +48 81 535 3005
Załącznik do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
z dnia 29 lutego 2024 r.
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 10 ust. 1 Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku na podstawie analizy:
- treści sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd Spółki,
- ksiąg rachunkowych,
- sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A., przygotowanego przez Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej E&Y),
- sprawozdania dodatkowego E&Y, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- informacji uzyskanych od E&Y podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych działalności Spółki.
Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A.
.......................................
Rafał Kozłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej