Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
w dniu 29 lutego 2024 r.
Asseco Business Solutions S.A.
Telefon/Fax:
ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin
+48 81 535 3000 +48 81 535 3005
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
z dnia 29 lutego 2024 r
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
sporządzone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. (Spółka) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W Asseco Business Solutions S.A. przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Komitet Audytu Asseco Business Solutions S.A. funkcjonował w następującym składzie:
Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu;
Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu;
Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §14 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, iż:
1) Pan Romuald Rutkowski oraz Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;
2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.
Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.
Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
.......................................
Rafał Kozłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Góral
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Marcin Murawski
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Zbigniew Pomianek
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Artur Osuchowski
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Romuald Rutkowski
Członek Rady Nadzorczej