Wybrane dane finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A.
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A.
12 miesięcy do 31 grudnia 2023 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2023 roku
12 miesięcy do 31 grudnia 2022 roku
tys. PLN
tys. PLN
tys. EUR
tys. EUR
Przychody operacyjne
380 540
338 515
84 034
72 204
Zysk z działalności operacyjnej
109 437
100 768
24 167
21 494
Zysk brutto
109 979
99 416
24 287
21 205
Zysk netto za okres sprawozdawczy
95 030
85 286
20 985
18 191
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
129 422
127 627
28 580
27 222
Środki pieniężne netto wygenerowane w działalności inwestycyjnej
(35 628)
(35 105)
(7 868)
(7 488)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(89 077)
(87 072)
(19 671)
(18 572)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2022)
52 999
48 282
12 189
10 295
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
2,84
2,55
0,63
0,54
Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,5284 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,3480 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 PLN
Wszystkie kwoty w raporcie wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej.