Asseco Business Solutions S.A.
Telefon/Fax:
ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin
+48 81 535 3000 +48 81 535 3005
Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717, REGON 017293003, kapitał zakładowy 167 090 965,00 (w całości opłacony).
assecobs .pl info@ assecobs.pl
Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A.,
sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.,
zgodnie z przepisem § 70 ust. 1 pkt 7. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (Spółka) na podstawie oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą Spółki - informuje, że:
a) Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wpisana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 została wybrana jako firma audytorska do badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
b) Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Asseco Business Solutions S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Polityki zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 października 2017 r., a następnie Polityka wyboru firmy audytorskiej i Procedura wyboru firmy audytorskiej po aktualizacji zostały przyjęte przez Komitet Audytu w dniu 8 grudnia 2022 roku, a następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 13 grudnia 2022 roku.
-------------------------- ---------------------------- -------------------------
Wojciech Barczentewicz Piotr Masłowski Mariusz Lizon
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
-------------------------- ---------------------------- -------------------------
Jacek Lisowski Renata Łukasik Rafał Mróz
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu