inwestor

Corporate governance

Zestaw raportów związanych z tzw. ładem korporacyjnym Spółki

Raport nr 1/2024 5 marca, 2024

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Raport nr 1/2021 2 sierpnia, 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Raport nr 1/2016 29 stycznia, 2016

Raport Corporate Governance Asseco Business Solutions z dnia 29 stycznia 2016 roku

Raport nr 2/2010 10 sierpnia, 2010

Oświadczenie dotyczące zasad i ładu korporacyjnego

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010 roku zmienionych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie – załączniku do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oświadcza o niestosowaniu przez Spółkę w chwili obecnej następujących zasad ładu korporacyjnego:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr 1.: „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: […] – umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.”

Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, rejestracji przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka dołoży wszelkich starań, aby dostosować technicznie serwis internetowy „relacje inwestorskie” celem przeprowadzania transmisji internetowych obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasada nr 5.: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”

Zasada nie jest stosowana. Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wynagrodzenie dla Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza w oparciu o kwalifikacje, zakres obowiązków członka zarządu oraz jego doświadczenie. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne zapisy stosowane w umowach menadżerskich. Natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych wyników ekonomicznych.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada 1. ust. 14): “Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 14) informacje o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub braku takiej reguły”

Obecnie Emitent nie posiada na swojej stronie internetowej informacji o obowiązującej w Spółce (lub jej braku) regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do decyzji Rady Nadzorczej.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada 10. „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Ani Statut ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka dołoży wszelkich starań, aby od dnia 1 stycznia 2012 r. zasada ta była przestrzegana.

Raport nr 1/2010 10 marca, 2010

Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2010 r. Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649), podjęła uchwałę o ustanowieniu Komitet Audytu. Komitet Audytu jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce, w tym szczególności do:

  • monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
  • monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  • monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
  • monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ponieważ Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania Komitetu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Podstawa Prawna: Zgodnie z III.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .