inwestor

Prospekt emisyjny

Treść prospektu emisyjnego Asseco BS zatwierdzonego przez KNF w 2007 r.

Aby wyświetlić treść prospektu emisyjnego
zaakceptuj poniższe zastrzeżenie

W dniu 28 września 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt, na podstawie którego Asseco Business Solutions S.A. oferuje na terytorium Rzeczpospolitej Polski 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C nowej emisji, a Akcjonariusze Sprzedający oferują do sprzedaży 1.792.843 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B. Ponadto, Asseco Business Solutions S.A. ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji serii A, B i C Asseco Business Solutions S.A. oraz praw do akcji serii C

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

Jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Asseco Business Solutions S.A. oraz publicznej ofercie subskrypcji 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, publicznej sprzedaży 1.792.843 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz o dopuszczeniu i wprowadzaniu do obrotu na GPW wszystkich akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C Asseco Business Solutions S.A. stanowi Prospekt.

Prospekt jest dostępny w formie drukowanej w siedzibie Emitenta, przy ul. L. Herc 58 w Lublinie, Oferującego UniCredit CA IB Polska S.A., przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie i w Punktach Obsługi Klienta CDM PEKAO S.A.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje oraz prawa do akcji zawartymi w Rozdziale “Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie stanowią propozycji lub oferty sprzedaży papierów wartościowych przez osoby znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. W szczególności papiery wartościowe objęte prospektem nie były rejestrowane na podstawie przepisów Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act of 1933).

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Poprzez wybranie opcji “AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść prospektu emisyjnego Asseco BS zatwierdzonego przez KNF w 2007 r.