inwestor

Raporty bieżące

Zestaw raportów związanych z bieżącą działalnością Spółki

 • Raport 7/2024 18 czerwca, 2024

  Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

  1. Prezesa Zarządu Wojciecha Barczentewicza, oraz
  2. podmiotu „Wojciech Barczentewicz Fundacja Rodzinna w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

  Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 6/2024 17 czerwca, 2024

  Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

  1. Członka Zarządu Mariusza Lizona, oraz
  2. podmiotu „Lizon Fundacja Rodzinna w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

  Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 5/2024 13 czerwca, 2024

  Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

  1. Wiceprezesa Zarządu Piotra Masłowskiego, oraz
  2. podmiotu „Fundacja Rodzinna Rodziny Masłowskich w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 4/2024 24 maja, 2024

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
   S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.).

   oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
  4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023,
  5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

  Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 3/2024 28 marca, 2024

  Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2023 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: Raporty okresowe – Asseco Business Solutions (assecobs.pl)

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 2/2024 29 lutego, 2024

  Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2023 przeznaczona na dywidendę wynosi 86 887 301,80 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 142 896,42 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

  Raport 1/2024 16 stycznia, 2024

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

  Raport roczny za rok 2023

  Jednostkowy raport roczny – 2024-02-29

  Raport półroczny I półrocze 2024

  Jednostkowy raport półroczny – 2024-08-01

  Raporty kwartalne

  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2024 – 2024-04-25

  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2024 – 2024-10-25

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 • Raport 15/2023 12 grudnia, 2023

  Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2023 r. powołała – z dniem 1 stycznia 2024 r. – do składu Zarządu Spółki na nową czteroletnią kadencję, obejmującą lata obrotowe 2024 – 2027, następujące osoby:

  1. Pana Wojciecha Barczentewicza – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
  2. Pana Piotra Masłowskiego – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
  3. Pana Mariusza Lizona – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
  4. Panią Renatę Łukasik – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
  5. Pana Jacka Lisowskiego – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
  6. Pana Rafała Mroza – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

  Wszystkie osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

  Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

  Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa Prawna: Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 14/2023 12 września, 2023

  Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS”) niniejszym informuje, iż 12 września 2023 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2023 r i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30.08.2023 r. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 oraz w zw. z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 13/2023 30 sierpnia, 2023

  Rejestracja zmian statutu Spółki

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30.08.2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30.08.2023 r., zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2023 roku.

  Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje postanowienie § 14 ust. 3 oraz ust.13 i polega na tym, że:

   1. § 14 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
  „3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”

  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny – głos Wiceprezesa Zarządu, zaś w przypadku gdy są oni nieobecni – głos przewodniczącego posiedzenia.”

  2. § 14 ust. 13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
  „13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „13. Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem lub też Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Prezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 12/2023 25 lipca, 2023

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2023 r. otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) powiadomienie o zakończeniu w dniu 21 lipca 2023 r. likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „NNLife OFE”) i przeniesieniu jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Generali OFE”), w związku z czym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. przekroczył próg 10%.

  Przed likwidacją NNlife OFE:

  Łącznie Generali OFE i NNLife OFE posiadały 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów; w tym Generali OFE posiadał 0 (słownie: zero) akcji, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 (słownie: zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Po likwidacji NNlife OFE:

  Generali OFE posiada łącznie 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Jednocześnie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) poinformowało, że:

  • nie występują podmioty zależne od Generali OFE posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy,
  • liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Generali OFE byłby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero,
  • liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero,
  • łączna suma liczby głosów Generali OFE obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) co stanowi 10,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

  Raport 11/2023 31 maja, 2023

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2023 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 62,55% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  2. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 4.563.457 akcji reprezentujących 18,38% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,65% ogólnej liczby głosów,
  3. NNLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.560.531 akcji reprezentujących 14,34% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,65% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.824.750 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 10/2023 31 maja, 2023

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywideny

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2023 roku uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości w wysokości 85 285 940,27 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

  1. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na jedną akcję;
  2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 roku.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 9/2023 31 maja, 2023

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2023 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A.  podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2023 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: art. § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 8/2023 16 maja, 2023

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym – dalej „Allianz OFE”), zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12.05.2023 r. – w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE – udział w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 10%.

  Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 4 563 457 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 13,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 4 563 457 głosów stanowiących 13,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

  Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 4 563 457 akcji, stanowiących 13,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4 563 457 głosów z akcji stanowiących 13,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

  Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy. Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

  Raport 7/2023 27 kwietnia, 2023

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 31 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2023 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 31 maja 2023 r.,oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022,
  5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

  Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 6/2023 24 kwietnia, 2023

  Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2022 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: raporty roczne.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 5/2023 28 marca, 2023

  Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r. powołała z dniem – 1 kwietnia 2023 r. – do składu Zarządu Spółki na okres obecnej, wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2023 (i kończącej się z dniem 31 grudnia 2023 r.) następujące osoby:

  1.Panią Renatę Łukasik – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
  2.Pana Jacka Lisowskiego – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
  3.Pana Rafała Mroza – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

  Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

  Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 4/2023 1 marca, 2023

  Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2023 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2022 przeznaczona na dywidendę wynosi 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

  Raport 3/2023 6 lutego, 2023

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2023 r. otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo), zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali OFE i Generali DFE, poinformowało, iż w wyniku przejęcia w dniu 1 lutego 2023 r. zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE), na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNlife DFE (zwanych łącznie Funduszami) przekroczył próg 10%.

  Przed przejęciem zarządzania:

  Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 3 560 531 akcji Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Po przejęciu zarządzania:

  Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadają łącznie 3 560 531 akcji Spółki, co stanowi 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  W tym NNLife OFE posiada 3 560 531 akcji, stanowiących 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Jednocześnie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) poinformowało, że:

  • nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy,
  • liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero,
  • liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero,
  • łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3 560 531 co stanowi 10,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

  Raport 2/2023 18 stycznia, 2023

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

  Raport roczny za rok 2022

  Jednostkowy raport roczny – 2023-03-01

  Raport półroczny I półrocze 2023

  Jednostkowy raport półroczny – 2023-08-03

  Raporty kwartalne

  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2023 – 2023-04-27

  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2023 – 2023-10-26

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 1/2023 9 stycznia, 2023

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym – dalej „Allianz OFE”, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym – dalej „Allianz DFE”) zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, poinformowało, iż w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE) na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, udział Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 10%.

  Przed połączeniem:

  Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 504 608 akcji, stanowiących 1,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 504 608 głosów z akcji stanowiących 1,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4 062 977 akcji, stanowiących 12,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4 062 977 głosów z akcji stanowiących 12,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Po połączeniu:

  Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 4 567 585 akcji, stanowiących 13,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4 567 585 głosów z akcji stanowiących 13,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

  Podstawa Prawna art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

 • Raport 17/2022 14 września, 2022

  Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 17/2022 z dnia 14.09.2022

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS\\\”) niniejszym informuje, iż 14 września 2022 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 r i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 oraz w zw. z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 16/2022 28 sierpnia, 2022

  Rejestracja zmian statutu Spółki

  Raport Bieżący nr 16/2022 z dnia 22.08.2022

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarząd Asseco
  Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.08.2022 r. powziął informację o
  zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r., zmiany Statutu
  Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku.

  Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje
  postanowienie § 13 ust. 2 i polega na tym, że:

  § 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
  „2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”
  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  „2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 15/2022 13 lipca, 2022

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 15/2022 z dnia 13.07.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 67% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 4.062.000 akcji reprezentujących 17,53% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 12,16% ogólnej liczby głosów,

  3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.400.000 akcji reprezentujących 14,67% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,17% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 23.177.940 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 14/2022 12 lipca, 2022

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 14/2022 z dnia 12.07.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku. Powołanie jest skuteczne od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2022 r.

  Poniżej przedstawiamy życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej:

  Artur Osuchowski

  Od kwietnia 2008 do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Ciech S.A., notowanej na GPW w Warszawie (GPW:CIE) i we Frankfurcie (FRA:CHX) gdzie odpowiadał m.in. zarządzanie Dywizja Sodową, obszar sprzedaży, business development, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje prace w KPMG Advisory (2003-2008), Capgemini (2000-2002), E&Y Corporate Finance (1997-2000), oraz Raiffeisen Bank (1996-1997).

  Od czerwca 2013 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i członkiem komitetu audytu spółki Benefit Systems (WSE: BFT). Od listopada 2021 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i członkiem komitetu audytu spółki PolTREG (WSE: PTG). Pełni również funkcje członka rad nadzorczych w prywatnych spółkach Mediacap S.A. oraz Digitics S.A. (Mubi.pl)

  W przeszłości był członkiem rad nadzorczych w spółkach Develia S.A., Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Soda Polska Ciech S.A., Uzinele Sodice Govora S.C. (z siedziba w Rumunii), Soda Deutschland Ciech GmbH (z siedzibą w Niemczech), Polsin (z siedzibą w Singapurze).

  Artur Osuchowski jest magistrem ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium KGHM). Jest również stypendysta tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 13/2022 12 lipca, 2022

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 r.

  Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 12.05.2021

  Raport Bieżący nr 13/2022 z dnia 12.07.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2022 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

   

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2021 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
  S. A. zwołanego na 9 czerwca 2021 r.,

  oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
  4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020,
  5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

  Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
  w zakładce: Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Załączone dokumenty:

  Raport 12/2022 15 czerwca, 2022

  Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 12/2022 z dnia 15.06.2022 r.

  W związku ze zwołanym na dzień 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”), Zarząd Asseco BS, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Asseco BS – MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenia kandydatury Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Zgodnie ze złożonymi wraz ze zgłoszeniem oświadczeniami kandydata, Pan Artur Osuchowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco BS, spełnia wymogi stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej, jak również nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.

  W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia życiorys kandydata.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

  Raport 11/2022 13 czerwca, 2022

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 11/2022 z dnia 13.06.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 12 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2022 r.,
  2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 12 lipca 2022 r.,

  Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
  w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 10/2022 8 czerwca, 2022

  Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu

  Raport Bieżący nr 10/2022 z dnia 08.06.2022

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ( dalej zwanej „Spółką\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Rafała Kozłowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Górala na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

  Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Pan Marcin Murawski (Przewodniczący), Pan Rafał Kozłowski, Pan Romuald Rutkowski.

  Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., tj.:
  1) Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;
  2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
  3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 9/2022 1 czerwca, 2022

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 01.06.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2022 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,87% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 3.913.000 akcji reprezentujących 16,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,71% ogólnej liczby głosów,

  3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.400.000 akcji reprezentujących 13,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,17% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.311.597 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

   

  Raport 8/2022 31 maja, 2022

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 31.05.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku – następujące osoby:

  Pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  Pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  Pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  Pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz
  Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

  Rafał Kozłowski
  Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania w 1998 r. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI w 2004 r., Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006 oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB w 2019. Od czerwca 2012 do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A. oraz od sierpnia 2021 roku pełni funkcję jednego z Dyrektorów w Radzie Dyrektorów w grupie Formula Systems notowanej na Giełdzie w Telawiwie oraz na NASDAQ. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie finansami spółki. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejęcia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie, od 1998 do 2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. Od 2007 do czerwca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A. W grudniu 2016 roku objął stanowisko Członka Zarządu Asseco Enterpise Solutions S.A. a w grudniu 2020 został Prezesem Zarządu Asseco Enterpise Solutions S.A. Wiceprezes Zarządu Asseco Western Europe, Członek Zarządu w Asseco International. Przewodniczący Rady Nadzorczej w GSTN Consulting i Wiceprzewodniczący w Parku Wodnym Sopot. Pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: DahliaMatic, Aquapqrk oraz Asseco Solutions. Od czerwca 2021 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

  Adam Góral
  Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 – 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. Od 2004 do 2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Resovia, od 2008 do 2018 Przewodniczący Rady w ZUI Novum. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software, po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG, aż do połączenia z Asseco Poland w styczniu 2010 roku. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Asseco International, Asseco Cloud oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions oraz Asseco South Eastern Europe. Członek Rady Nadzorczej Asseco Enterprise Solutions i Podkarpackiego Klubu Biznesu. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco. 3 | 4

  Zbigniew Pomianek
  Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 – 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000- 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Od 2013 do 2018 sekretarz Rady Nadzorczej ZUI Novum. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions, Nextbank Software, adesso banking solutions oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services.

  Romuald Rutkowski
  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 do maja 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecnie Członek Rady Asseco Business Solutions S.A.

  Marcin Murawski
  Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania -specjalizacja Zarządzanie finansami. W 1999 roku ukończył egzaminy ACCA. Od 2000 roku Członek ACCA. Od 2003 roku posiada uprawnienia ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) oraz KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) a od 2005 roku CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny).
  Od grudnia 2012 jest niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW. Ponadto jest przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach: – GTC S.A. – branża nieruchomości – CCC S.A. – branża handlu detalicznego (do maja 2019) – Apator S.A. – branża elektro mechaniczna – SecoWarwick S.A. – branża elektro-mechaniczna. Jest również niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie: – SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. 4 | 4 W latach 2005-2012 był DYREKTOREM DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUEP NV (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance). Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A. odpowiedzialny między innymi za zarządzanie i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA.
  W latach 1997- 2005 Menedżer w Departamencie Audytu w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o. o. odpowiedzialny w szczególności za: Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna. Od lutego 1997- do lipca 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowanie i konsolidację sprawozdań finansowych.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 7/2022 31 maja, 2022

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 7/2022 z dnia 31.05.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2022 roku uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:
  zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości 80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) podzielić w następujący sposób:

  1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;
  2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

   

  Raport 6/2022 31 maja, 2022

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r.

  Raport Bieżący nr 6/2022 z dnia 31.05.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2022 roku
  w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 5/2022 23 maja, 2022

  Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 5/2022 z dnia 23.05.2022

  W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”), Zarząd Asseco BS działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2022 roku od akcjonariusza Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zgłoszenia następujących osób jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS wraz z życiorysami oraz oświadczeniami o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej:

  – Rafał Kozłowski,
  – Adam Góral,
  – Romuald Rutkowski,
  – Zbigniew Pomianek,
  – Marcin Murawski

  W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS dołącza zgłoszenie kandydatów wraz z ich życiorysami oraz oświadczenia o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym oświadczenia o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Raport 4/2022 4 maja, 2022

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 4/2022 z dnia 04.05.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
  S. A. zwołanego na 31 maja 2022 r.,

  oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
  4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021,
  5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

  Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
  w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 3/2022 30 marca, 2022

  Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

  Raport Bieżący nr 3/2022 z dnia 30.03.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2021 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: raporty roczne.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 2/2022 1 marca, 2022

  Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 2/2022 z dnia 01.03.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 1 marca 2022 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2021 przeznaczona na dywidendę wynosi 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

  Raport 1/2022 25 stycznia, 2022

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

  Raport Bieżący nr 1/2022 z dnia 25.01.2022

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

  Raport roczny za rok 2021
  Jednostkowy raport roczny – 2022-03-01

  Raport półroczny I półrocze 2022
  Jednostkowy raport półroczny – 2022-08-03

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2022 – 2022-04-28
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2022 – 2022-10-26

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 • Raport 16/2021 29 listopada, 2021

  Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

  Raport Bieżący nr 16/2021 z dnia 29.11.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 26.11.2021 r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8733 akcje Asseco Business Solutions S.A. po cenie 40,00 PLN za jedną akcję. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 15/2021 9 listopada, 2021

  Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

  Raport Bieżący nr 15/2021 z dnia 09.11.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 09.11.2021 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 05.11.2021 r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 407 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 41,00 PLN za jedną akcję. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 14/2021 16 czerwca, 2021

  Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 14/2021 z dnia 16.06.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 16.06.2021 r. Rada Nadzorcza Asseco BS, na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, powołała – z dniem 16.06.2021 r. – w skład Komitetu Audytu Spółki dwóch nowych członków: Pana Marcina Murawskiego i Pana Rafała Kozłowskiego w celu uzupełnienia składu Komitetu Audytu. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazała Pana Marcina Murawskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

  Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została wcześniejszą rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Piotra Stępniaka pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki (raport bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021 r.) i wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 – 2022 (raport bieżący nr 11/2021 i 12/2021 z dnia 09.06.2021 r.) oraz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu złożoną w dniu 16.06.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Pana Adama Górala – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

  W związku z powyższym Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
  1. Pan Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  2. Pan Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu,
  3. Pan Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.

  Zarząd Asseco BS informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w ww. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
  1) Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;
  2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
  3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 13/2021 11 czerwca, 2021

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 13/2021 z dnia 11.06.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,42% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 3.798.000 akcji reprezentujących 15,51% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,36% ogólnej liczby głosów,

  3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.700.000 akcji reprezentujących 15,11% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,07% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.483.719 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 12/2021 9 czerwca, 2021

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 12.05.2021rnrnRaport Bieżący nr 13/2022 z dnia 12.07.2022rnrnZarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2022 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.rnrnPodstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).rnrnu0026nbsp;rnrnZałączniki do niniejszego raportu:rnrn1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2021 r.,rn2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business SolutionsrnS. A. zwołanego na 9 czerwca 2021 r.,rnrnoraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:rnrn3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,rn4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020,rn5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.rnrnWszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.plrnw zakładce: Relacje inwestorskie / Walne ZgromadzeniarnrnPodstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).rnrnZałączone dokumenty:

  Raport 11/2021 9 czerwca, 2021

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 11/2021 z dnia 09.06.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 09.06.2021 r. powołało pana Rafała Kozłowskiego do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 -2022). Powołanie jest skuteczne z dniem 09.06.2021 r.

  Rafał Kozłowski
  W grudniu 2020 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions. Od czerwca 2012 do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A. oraz od sierpnia 2021 roku pełni funkcję jednego z Dyrektorów w Radzie Dyrektorów w grupie Formula Systems notowanej na Giełdzie w Telawiwie oraz na NASDAQ. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie finansami spółki. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejęcia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie, od 1998 do 2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. Od 2007 do czerwca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A.
  Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania w 1998 r. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI w 2004 r., Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006 oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB w 2019.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 10/2021 9 czerwca, 2021

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 10/2021 z dnia 09.06.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości 76 405 707,58 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięć tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

  1) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,00 zł (słownie: dwa złote 0/100 groszy) na jedną akcję;
  2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2021 roku.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 9/2021 9 czerwca, 2021

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 9 czerwca 2021 r.

  Raport Bieżący nr 9/2021 z dnia 09.06.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 9 czerwca 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 8/2021 25 maja, 2021

  Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 8/2021 z dnia 28.05.2021

  W związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 28.05.2021 r. została zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Marcina Murawskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS.

  W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata oraz odpowiednie oświadczenie kandydata.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Raport 7/2021 28 maja, 2021

  Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 7/2021 z dnia 28.05.2021

  W związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 28.05.2021 r. została zgłoszona przez Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Rafała Kozłowskiego na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS.

  W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata oraz odpowiednie oświadczenie kandydata.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Raport 6/2021 12 maja, 2021

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 12.05.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 9 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2021 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
  S. A. zwołanego na 9 czerwca 2021 r.,

  oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
  4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020,
  5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

  Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
  w zakładce: Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 5/2021 11 maja, 2021

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 5/2021 z dnia 11.05.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2021 r. powziął wiadomość o rezygnacji Pana Jozefa Kleina z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem, w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 4/2021 16 kwietnia, 2021

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia 2021 r. powziął wiadomość o rezygnacji Pana Piotra Stępniaka

  z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem, w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. Złożenie rezygnacji wynika z podjęcia przez Pana Piotra Stępniaka nowych obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają efektywne sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 3/2021 24 marca, 2021

  Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

  Raport Bieżący nr 3/2021 z dnia 24.03.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2020 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje

  o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce relacje inwestorskie: raporty roczne.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 2/2021 25 lutego, 2021

  Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 2/2021 z dnia 25.02.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2020 przeznaczona na dywidendę wynosi 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

  Raport 1/2021 1 marca, 2022

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

  Raport Bieżący nr 1/2021 z dnia 25.01.2021

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

  Raport roczny za rok 2020
  Jednostkowy raport roczny – 2021-02-25

  Raport półroczny I półrocze 2021
  Jednostkowy raport półroczny – 2021-07-29

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2021 – 2021-04-27
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2021 – 2021-10-26

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 • Raport 11/2020 20 października, 2020

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Raport Bieżący nr 11/2020 z dnia 20.10.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. otrzymał od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE\\\”) w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 13 października 2020 r. zmniejszył swój stan posiadania o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Bezpośrednio przed zawarciem transakcji MetLife OFE posiadał 4148167 akcji, co stanowiło 12,4129 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4148167 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,4129 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Aktualnie MetLife OFE posiada 3769780 akcji, co stanowi 11,2806 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3769780 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,2806 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm).

  Raport 10/2020 28 sierpnia, 2020

  Odwołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions

  Raport Bieżący nr 10/2020 z dnia 28.08.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 KSH, w dniu 28 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o odwołaniu – z dniem 28 sierpnia 2020 r. – Wiceprezesa Zarządu Spółki pana Andreasa Endersa.

  Odwołanie nastąpiło w związku ze złożeniem przez pana Andreasa Endersa, w dniu 28 sierpnia 2020 r., oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej go ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania – przy czym umowa ta, na skutek jej wypowiedzenia, ulegnie rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2021 roku.

  Pan Andreas Enders pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A. od 1 stycznia 2015 roku. Po okresie owocnej 6-letniej współpracy ze Spółką pan Andreas Enders zamierza podjąć nowe wyzwania zawodowe poza strukturami Spółki.

  W ocenie Spółki powyższa zmiana nie wpłynie na jej działalność operacyjną.

  Zarząd i Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. składają panu Andreasowi Endersowi serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz pracę włożoną w rozwój Spółki.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 9/2020 30 kwietnia, 2020

  Sprostowanie oczywistej omyłki w treści protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2020 roku

  Raport Bieżący nr 9/2020 z dnia 30.04.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 28.04.2020, informuje, iż protokołem notarialnym sporządzonym w dniu 30 kwietnia 2020 r. (Rep. A 1996/2000) zostało dokonane sprostowanie oczywistej omyłki w akcie notarialnym – protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym dnia 28 kwietnia 2020 roku, Repertorium A numer 1932/2020, w ten sposób że w uchwale nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019:
  – w punkcie 1 zamiast kwoty „422 641 tysięcy złotych\\\” wpisano poprawnie kwotę „73 439 tysięcy złotych\\\”,
  – w punkcie 2 zamiast sumy „73 439 tysięcy złotych\\\” wpisano poprawnie sumę „422 641 tysięcy złotych\\\”,
  – w punkcie 3 zamiast kwoty „3 105 tysięcy złotych\\\” wpisano poprawnie kwotę „3 150 tysięcy złotych\\\”.

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r. uwzględniających korektę wyżej opisanej oczywistej omyłki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 8/2020 30 kwietnia, 2020

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 8/2020 z dnia 30.04.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 91,42% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 16.985.485 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 7/2020 28 kwietnia, 2020

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 7/2020 z dnia 28.04.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2020 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 73 438 748,45 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

  1) część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 60 152 747,40 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;
  2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 286 001,05 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 19 maja 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2020 roku.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 6/2020 28 kwietnia, 2020

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r.

  Raport Bieżący nr 6/2020 z dnia 28.04.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2020 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 5/2020 9 kwietnia, 2020

  Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

  Raport Bieżący nr 5/2020 z dnia 09.04.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2019 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce relacje inwestorskie: raporty roczne.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 4/2020 20 marca, 2020

  Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 25 marca 2020 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

  Raport Bieżący nr 4/2020 z dnia 20.03.2020

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 25 marca 2020 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 20 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 28 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że pomimo zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. porządek obrad i treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej ww. raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. nie uległy zmianie (z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

  Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest wystąpieniem – po ogłoszeniu o zwołaniu przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2020 r. – zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz związanymi z tym zdarzeniem nadzwyczajnymi utrudnieniami; zmiana terminu ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadą szczegółową IV.Z.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016\\\”, które zostało utrudnione na skutek wystąpienia ww. zdarzenia nadzwyczajnego.

  W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 25 marca 2020 r. i jednocześnie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 28 kwietnia 2020 r oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.,
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 3/2020 27 lutego, 2020

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 3/2020 z dnia 27.02.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 25 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 r.,
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 marca 2020 r oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.,
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 2/2020 27 lutego, 2020

  Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 2/2020 z dnia 27.02.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2019 przeznaczona na dywidendę wynosi 60 152 747,40 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 286 001,05 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty pięć groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

  Raport 1/2020 10 stycznia, 2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

  Raport Bieżący nr 1/2020 z dnia 10.01.2020

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

  Raport roczny za rok 2019
  Jednostkowy raport roczny – 2020-02-27

  Raport półroczny I półrocze 2020
  Jednostkowy raport półroczny – 2020-07-30

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2020 – 2020-04-27
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2020 – 2020-10-26

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 • Raport 12/2019 7 listopada, 2019

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – KOREKTA

  Raport Bieżący nr 12/2019 z dnia 07.11.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 07.11.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze skorygowane w zakresie sposobu wypełnienia powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

  Korekta powiadomienia polegała na zmianie wartości wskazanej w pkt. 4d) Informacje zbiorcze – cena:

  Było:
  „405000,00 PLN”
  Powinno być:
  „27,00 PLN”

  Pozostałe zapisy raportu i powiadomienia są właściwe i pozostają bez zmian.
  Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane skorygowane powiadomienie
  o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 12/2019 4 listopada, 2019

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport Bieżący nr 12/2019 z dnia 04.11.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 04.11.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 31.10.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 11/2019 4 listopada, 2019

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport Bieżący nr 11/2019 z dnia 04.11.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 04.11.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 31.10.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 10/2019 9 września, 2019

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport Bieżący nr 10/2019 z dnia 09.09.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 09.09.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 05.09.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 9/2019 9 września, 2019

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport Bieżący nr 9/2019 z dnia 09.09.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 09.09.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 05.09.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 8/2019 15 maja, 2019

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 8/2019 z dnia 15.05.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 68% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.526.000 akcji reprezentujących 15,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,55% ogólnej liczby głosów,

  3. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 1.640.000 akcji reprezentujących 7,18% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,91% ogólnej liczby głosów.

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 836 992 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 7/2019 13 maja, 2019

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2019 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości w wysokości 62 568 680,93 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

  • część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
  • pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.

   

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 6/2019 13 maja, 2019

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 13 maja 2019 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2019 r. w Lublinie oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 13 maja 2019 r. oraz treść ww. dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

   

  Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 5/2019 15 kwietnia, 2019

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 5/2019 z dnia 15.04.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 13 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2019 r.;
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 13 maja 2019 r;
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku,
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 4/2019 25 marca, 2019

  Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

  Raport Bieżący nr 4/2019 z dnia 25.03.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem w dniu 25.03.2019 r. przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2018 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce relacje inwestorskie: raporty roczne.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  Raport 3/2019 27 lutego, 2019

  Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

  Raport Bieżący nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH, w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2019 – 2023) Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:

  1. Wojciech Barczentewicz – Prezes Zarządu

  2. Piotr Masłowski – Wiceprezes Zarządu

  3. Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu

  4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

  Wszystkie osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

  Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

  Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

  Raport 2/2019 27 lutego, 2019

  Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 2/2019 z dnia 27.02.2019

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2018 przeznaczona na dywidendę wynosi 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści czterdzieści trzy grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

  Raport 1/2019 7 stycznia, 2019

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

  Raport roczny za rok 2018
  Jednostkowy raport roczny – 2019-02-27

  Raport półroczny I półrocze 2019

  Jednostkowy raport półroczny – 2019-08-01

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2019 – 2019-04-25
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2019 – 2019-10-24

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 • Raport 9/2018 26 kwietnia, 2018

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 9/2018 z dnia 26.04.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów

  ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 75,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,rnrn2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.492.000 akcji reprezentujących 16,89% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,45% ogólnej liczby głosów. Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20 679 900 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 8/2018 23 kwietnia, 2018

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

  Raport Bieżący nr 8/2018 z dnia 23.04.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób: część zysku netto za 2017 rok w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję, pozostałą część zysku netto za 2017 rok w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2018 roku.rnrnu0026nbsp;rnrnu003cemu003eu003cstrongu003ePodstawa Prawna § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 7/2018 23 kwietnia, 2018

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

  Raport Bieżący nr 7/2018 z dnia 23.04.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 6/2018 27 marca, 2018

  Wybór biegłego rewidenta

  Raport Bieżący nr 6/2018 z dnia 27.03.2018r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej także „Spółka\”) informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – wybrała PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, jako podmiot uprawniony do dokonania przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku, jak również do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku. Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej. Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Asseco Business Solutions S.A. nie korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 5/2018 27 marca, 2018

  Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 5/2018 z dnia 27.03.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2018 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2017 przeznaczona na dywidendę wynosi 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2018 27 marca, 2018

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 4/2018 z dnia 27.03.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2018 r.;rn2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business SolutionsrnS. A. zwołanego na 23 kwietnia 2018 r.

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2017 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2018 7 marca, 2018

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

  Raport Bieżący nr 3/2018 z dnia 07.03.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2017 przeznaczona na dywidendę wynosi 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 2/2018 16 stycznia, 2018

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

  Raport Bieżący nr 2/2018 z dnia 16.01.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.rnrnu003cstrongu003eRaport roczny za rok 2017.

  Jednostkowy raport roczny – 2018-03-06

  Skonsolidowany raport roczny – 2018-03-06

  Raport półroczny I półrocze 2018

  Jednostkowy raport półroczny – 2018-08-02

  Raporty kwartalne

  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2018 – 2018-04-26

  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2018 – 2018-10-25

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 1/2018 2 stycznia, 2018

  Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Macrologic S.A.

  Raport Bieżący nr 1/2018 z dnia 02.01.2018

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS”) z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Asseco BS ze spółką Macrologic S.A. („Macrologic”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462.

  Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS („Połączenie”). W wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał: Walnego Zgromadzenia Asseco BS i Walnego Zgromadzenia Macrologic, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym, że Asseco BS posiadała bezpośrednio akcje Macrologic w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i była jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco BS oraz bez wymiany akcji Macrologic jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco BS jako Spółki Przejmującej.rnrnu0026nbsp;rnrnPlanowane Połączenie Asseco BS i Macrologic ma na celu osiągnięcie efektu synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco BS w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw. Asseco Business Solutions S.A. jest polską firmą informatyczną, która od ponad 20 lat dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • Raport 39/2017 31 października, 2017

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 39/2017 z dnia 31.10.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 79,06% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.468.000 akcji reprezentujących 17,66% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,38% ogólnej liczby głosów.

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 19 640 837 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 38/2017 26 października, 2017

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r.

  Raport Bieżący nr 38/2017 z dnia 26.10.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 października 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 37/2017 5 października, 2017

  II zawiadomienie o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

  Raport Bieżący nr 37/2017 z dnia 05.10.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka\\\”), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH\\\”) niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 12 września 2017 roku na stronie internetowej www.assecobs.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

  Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Spółka – w oparciu o przepis art. 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.assecobs.pl w zakładce: O firmie, kategorii: Pressroom, sekcji: Aktualności, następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
  1) Plan Połączenia;
  2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
  3) projekty uchwał walnych zgromadzeń o połączeniu Spółek;
  4) ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. na dzień 31 sierpnia 2017 r.;
  5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 36/2017 21 września, 2017

  Rejestracja zmian statutu Spółki – tekst jednolity statutu

  Raport Bieżący nr 36/2017 z dnia 21.09.2017

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 22 maja 2017 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21.09.2017 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2017 r. o wpisie zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

  Raport 35/2017 12 września, 2017

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 35/2017 z dnia 12.09.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 26 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2017 r.;
  2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 26 października 2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 34/2017 12 września, 2017

  Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a Macrologic S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

  Raport Bieżący nr 34/2017 z dnia 12.09.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH\\\”) niniejszym ogłasza, że w dniu 12 września 2017 roku został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Plan Połączenia\\\”).

  Podmiotami łączącymi się są:

  1) Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257, posiadająca NIP: 5222612717 i REGON 017293003, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 965,00 zł opłaconym w całości („Asseco BS\\\” lub „Spółka Przejmująca\\\”).

  2) Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, posiadająca NIP: 5220002825 oraz REGON 012205939, o kapitale zakładowym w wysokości 1 888 719,00 zł opłaconym w całości („Macrologic\\\” lub „Spółka Przejmowana\\\”).
  Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS; w wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji („Połączenie\\\”).

  Aktualny kapitał zakładowy Macrologic wynosi 1 888 719,00 zł i dzieli się na 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Asseco BS posiada bezpośrednio 1 729 283 akcji stanowiących 91,56% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 1 729 283 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 91,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Ponadto, Macrologic jako spółka zależna od Asseco BS posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), stanowiących 8,44% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Zgodnie z art. 364 § 2 KSH – Macrologic nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. Tym samym, Asseco BS posiada bezpośrednio i pośrednio (wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic) łącznie 1 888 719 akcji Macrologic, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 1 888 719 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

  W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio akcje Spółki Przejmowanej w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i jest jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Macrologic jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco BS jako Spółki Przejmującej.
  Statut Spółki Przejmowanej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem Spółek.

  Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco BS przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony na podstawie art. 499 i nast. KSH. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH łączące się Spółki nie sporządzają sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

  Planowane Połączenie Asseco BS i Macrologic ma na celu optymalizację funkcjonowania grupy kapitałowej, osiągnięcie efektu synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco BS w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw.

  I ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka\\\”), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH\\\”) niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 12 września 2017 roku na stronie internetowej www.assecobs.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Spółka – w oparciu o przepis art. 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.assecobs.pl w zakładce: O firmie, kategorii: Pressroom, sekcji: Aktualności, następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
  1) Plan Połączenia;
  2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
  3) projekty uchwał walnych zgromadzeń o połączeniu Spółek;
  4) ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. na dzień 31 sierpnia 2017 r.;
  5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 33/2017 31 sierpnia, 2017

  Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia Asseco Business Solutions S.A. ze spółką Macrologic S.A.

  Raport Bieżący nr 33/2017 z dnia 31.08.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 31.08.2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia Asseco BS (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną Macrologic S.A. (dalej „Macrologic\\\”, jako spółki przejmowanej) z siedzibą w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, nr KRS 0000045462, w której Asseco BS posiada bezpośrednio ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym. Spółka Macrologic – jako spółka zależna od Asseco BS – posiada 159.436 akcji własnych, stanowiących ok. 8,44% udziału w kapitale zakładowym. Łącznie Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic, posiada łącznie 1.888.719 akcji emitenta, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Macrologic.

  Połączenie Spółek miałoby nastąpić:

  1. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS (łączenie przez przejęcie); w wyniku połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
  2. stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej,
  3. stosownie do art. 516 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych bez sporządzania sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie oraz bez poddania badaniu przez biegłego Planu połączenia,
  4. po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Asseco BS wniosku Zarządu Asseco BS w sprawie połączenia,
  5. na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Asseco BS i Macrologic, podjętych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

  Zarządy obu Spółek uzgodnią Plan połączenia. O podpisaniu Planu połączenia Asseco BS poinformuje oddzielnym raportem.

  Uzasadnieniem połączenia są względy strategiczne. Połączenie ma na celu optymalizację funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej \\\”Asseco Business Solutions\\\”, jak również wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco Business Solutions S.A. w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw. Połączenie umożliwi efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie, a tym samym wpłynie na bardziej efektywny sposób wykorzystania potencjału obu spółek.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  Raport 32/2017 11 sierpnia, 2017

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Raport Bieżący nr 32/2017 z dnia 11.08.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 2  pkt 1 ppkt a i ust. 4 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 tj. z dnia 2016.10.07)), iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 4 sierpnia 2017 roku AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE\\\”), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

  Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 7 sierpnia 2017 roku Aviva OFE posiadał 3.337.022 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 3.337.022 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów.

  Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 8 sierpnia 2017 roku Aviva OFE posiada 3.468.455 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 3.468.455 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,38% ogólnej liczby głosów.

  Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie Aviva OFE poinformowała, że zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczególnymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Aviva OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 31/2017 19 lipca, 2017

  Informacja o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu

  Raport Bieżący nr 31/2017 z dnia 19.07.2017

   

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS”) informuje, że w dniu 19.07.2017 roku Asseco BS ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Macrologic”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki („Przymusowy wykup”). Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Przedmiotem Przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje Macrologic, tj. 61.680 akcji Macrologic, stanowiące ok. 3,27% kapitału zakładowego Macrologic i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

   

  Dzień wykupu został ustalony na 24 lipca 2017 r., a cena wykupu wynosi 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję Macrologic.

   

  Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu” („Informacja”), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948).

   

  Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

   

  Podstawa Prawna: Podstawa Prawna: Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) i z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 30/2017 14 czerwca, 2017

  Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

  Raport Bieżący nr 30/2017 z dnia 14.06.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje\\\”) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Macrologic\\\”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Wezwanie\\\”), informuje iż w związku z rozliczeniem w dniu 14 czerwca 2017 r. transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic. W wyniku Wezwania Asseco BS nabyła 1 667 603 Akcje.

  W związku z powyższym, po rozliczeniu Wezwania Asseco BS posiada 1 667 603 akcje Macrologic, stanowiące ok. 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniające do wykonywania 1 667 603 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. ok. 88,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Ponadto Macrologic posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), co stanowi ok. 8,44% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

  Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 29/2017 7 czerwca, 2017

  Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

  Raport Bieżący nr 29/2017 z dnia 07.06.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje\\\”) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Macrologic\\\”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Wezwanie\\\”), informuje w związku z zakończeniem w dniu 6 czerwca 2017 r. terminu zapisów na sprzedaż Akcji, że złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic, stanowiące ok 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic. Rozliczenie transakcji, a tym samym skuteczne nabycie Akcji nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 28/2017 6 czerwca, 2017

  Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. – osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji

  Raport Bieżący nr 28/2017 z dnia 06.06.2017

  W związku z wezwaniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji („Akcje\\\”) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie\\\”), ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”), Zarząd Asseco BS niniejszym informuje, iż zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 1 416 540 Akcji, tj. co najmniej 75% ogólnej liczby Akcji, stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym Macrologic S.A. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby Akcji, po osiągnięciu którego Asseco BS – zgodnie ze zobowiązaniem opisanym w Wezwaniu – zobowiązuje się nabyć te Akcje. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 27/2017 31 maja, 2017

  Wydanie zgody przez UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic S.A.

  Raport Bieżący nr 27/2017 z dnia 31.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS\\\”) niniejszym informuje, iż 31 maja 2017 r. wpłynęła do Asseco BS decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Asseco BS kontroli nad Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie.

  Uzyskanie zgody UOKiK było warunkiem prawnym określonym w pkt. 24 treści Wezwania ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r.

  Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Macrologic S.A. opisany w pkt. 11 Wezwania. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 26/2017 – korekta 31 maja, 2017

  Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A. – korekta

  Raport Bieżący nr 26/2017 z dnia 31.05.2017

  Omyłkowo w raporcie bieżącym 26/2017 z dnia 31.05.2017 r. nie został załączony ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 31.05.2017 r. tekst jednolity Statutu Asseco Busienss Solutions S.A.. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

  Raport 26/2017 31 maja, 2017

  Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 26/2017 z dnia 31.05.2017

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 22 maja 2017 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS\\\”) niniejszym informuje, iż 31 maja 2017r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

  Raport 25/2017 30 maja, 2017

  Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

  Raport Bieżący nr 25/2017 z dnia 30.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. podpisał z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowę o limit wierzytelności na kwotę 65.000.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych). Limit przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie\\\”) – w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11.04.2017 r. Formy wykorzystania limitu to: – kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 45.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) i – kredyt rewolwingowy do kwoty 20.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym to 30 czerwca 2020 roku, a dzień spłaty kredytu rewolwingowego to 30 września 2020 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu wierzytelności Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowi pełnomocnictwo udzielone Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Asseco BS do rachunku bieżącego i innych rachunków Asseco BS prowadzonych przez Bank Raiffeisen Bank Polska S.A oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5. Pozostałe warunki Umowy o limit wierzytelności odpowiadają warunkom rynkowym.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 24/2017 26 maja, 2017

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 24/2017 z dnia 26.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 75,66% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.337.000 akcji reprezentujących 16,26% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,99% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20 524 900 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 23/2017 22 maja, 2017

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 23/2017 z dnia 22.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22.05.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. powołało z dniem 01 czerwca 2017 roku – w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Stępniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 – 2022).

  Piotr Stępniak

  Posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

  Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int\\\’l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie – w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A..,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja), Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępniak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A. oraz Skarbiec Holding S.A.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 22/2017 22 maja, 2017

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 r.

  Raport Bieżący nr 22/2017 z dnia 22.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 21/2017 17 maja, 2017

  Informacja o kandydacie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 21/2017 z dnia 17.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Piotra Stępniaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS, złożył oświadczenie na członka Rady Nadzorczej. W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV oraz oświadczenie kandydata.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 20/2017 16 maja, 2017

  Wybór biegłego rewidenta

  Raport Bieżący nr 20/2017 z dnia 15.05.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15.05.2017 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2017 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2017.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2017 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2017.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014, 2015 i 2016 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014, 2015 i 2016 roku.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 19/2017 24 kwietnia, 2017

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 19/2017 z dnia 24.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 22 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 maja 2017 r.;
  2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 22 maja 2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 18/2017 24 kwietnia, 2017

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 18/2017 z dnia 24.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2017 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Adama Pawłowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. (na podstawie art. 369§5 w związku z art. 386§2 Kodeksu Spółek Handlowych) Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 31 maja 2017 r.

  Powodem rezygnacji jest brak możliwości pogodzenia obowiązków związanych
  z członkostwem w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z podjętymi przez Pana Adama Pawłowicza obowiązkami wynikającymi z objęcia funkcji członka Zarządu w spółce kapitałowej nie związanej z grupą Asseco.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

  Raport 17/2017 24 kwietnia, 2017

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 17/2017 z dnia 24.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 60,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu
  z 4.500.000 akcji reprezentujących 17,67% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,47% ogólnej liczby głosów

  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.337.000 akcji reprezentujących 13,11% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,99% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 25 462 485 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 16/2017 20 kwietnia, 2017

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 16/2017 z dnia 20.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 20.04.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022) Pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Adam Góral

  Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 – 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software, po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG, aż do połączenia z Asseco Poland w styczniu 2010 roku. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Novum oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, Insseco, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions. Członek Rady Nadzorczej Asseco Resovia oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco.

  Romuald Rutkowski

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

  Zbigniew Pomianek

  Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 – 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000 – 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007 -2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions oraz ZUI Novum.

  Jozef Klein

  Jozef Klein ukończył cybernetykę teoretyczną i informatykę matematyczną na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Pracuje w Asseco CE od 1996, na początku na stanowisku Product and Project Manager w zakresie DWH&BI. Jest Prezesem Zarządu Asseco Cental Europe (Słowacja) od 2002 oraz Prezesem Asseco Central Europe (Czechy) od 2009. Równocześnie piastuje pozycję CEO w obu Spółkach. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU), InterWay (SK) oraz exe (SK). Od października 2009 sprawuje funkcję CEO na poziomie Grupy Asseco, jest odpowiedzialny za strategię Grupy.

  Adam Pawłowicz

  Ma ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, realizacji fuzji i przejęć (M&A) oraz z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym. Zarządzał dużymi przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. Jako Prezes RUCH S.A. (2006-2008) z sukcesem zrealizował IPO tej spółki pozyskując z Giełdy Papierów Wartościowych ponad 250 mln PLN na jej rozwój. W latach 2008-2014 pracował dla funduszu Private Equity należącego do grupy Societe Generale (później Amundi), jako prezes należących do funduszu spółek z branży ochrony: Skorpion oraz Konsalnet. Jako prezes tych spółek zrealizował szereg transakcji kapitałowych, w tym największą w tej branży – przejęcie polskich aktywów globalnego lidera branży security, G4S. W efekcie kierował największą grupą ochroniarską w Polsce zatrudniającą ok. 25 000 pracowników.

  Od 2014 roku pracuje jako interim menedżer i doradca. Obecnie jest partnerem w firmie doradczej Saski Partners specjalizującej się w doradztwie transakcyjnym i Corporate Finance. Z sukcesem doradzał w transakcji kapitałowej w branży medycznej. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (obecnie PAIiIZ). W latach 2002-2006 był dyrektorem w kancelarii prawnej White & Case.

  Był członkiem rad nadzorczych TVP, PKN Orlen, Chemia Polska. Jest członkiem rad nadzorczych Asseco Business Solutions, Work Service International oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 15/2017 20 kwietnia, 2017

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 15/2017 z dnia 20.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2017 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

  1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
  2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 14/2017 20 kwietnia, 2017

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

  Raport Bieżący nr 14/2017 z dnia 20.04.2017

  Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 13/2017 20 kwietnia, 2017

  Informacja o odstąpieniu od zamiaru zgłoszenia kandydatury MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 13/2017 z dnia 20.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, informuje, że Asseco BS w dniu dzisiejszym otrzymało od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza spółki Asseco BS, informację o odstąpieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny od zamiaru zgłoszenia kandydatury Pana Jarosława Myjaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 12/2017 19 kwietnia, 2017

  Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 12/2017 z dnia 19.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 19.04.2017 r. do Asseco BS zostały zgłoszone przez Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, akcjonariusza spółki Asseco BS, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, następujące osoby jako kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS w wyborach, które mają się odbyć podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS zwołanego na 20 kwietnia 2017 r.:

  – Adam Góral,
  – Romuald Rutkowski,
  – Zbigniew Pomianek,
  – Jozef Klein
  – Adam Pawłowicz

  Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydaci wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS. W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydatów.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 11/2017 13 kwietnia, 2017

  Informacja o kandydacie MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 11/2017 z dnia 13.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Jarosława Myjaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS, złożył oświadczenie na członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

  W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 10/2017 11 kwietnia, 2017

  Zgoda Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. na nabycie przez Asseco Business Solutions S.A. akcji innego podmiotu – Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji i ustanowienia zabezpieczenia tego wezwania, zgoda na zaciągniecie przez Asseco Business Solutions S.A. kredytu bankowego oraz informacja o zawarciu przez Asseco Business Solutions S.A. z Asseco Poland S.A. porozumienia dotyczącego ustanowienia zabezpieczenia Wezwania

  Raport Bieżący nr 10/2017 z dnia 11.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Asseco BS, działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 10 i 11 Statutu AssecoBS wyraziła zgodę na:
  1) Nabycie przez Asseco Business Solutions S.A. akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą
  w Warszawie, notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą
  w Warszawie (dalej „Wezwanie\\\”) – w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa\\\”) za kwotę nie wyższą niż 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za 1 akcję, tj. nie wyższą niż łącznie 111.434.421,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych);
  2) ustanowienie przez Asseco Business Solutions S.A. zabezpieczenia Wezwania
  w rozumieniu art. 77 Ustawy, w tym w szczególności w postaci gwarancji zapłaty wystawionej przez bank do kwoty nie wyższej niż 111.434.421,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych), jak również na zawarcie z Asseco Poland S.A. z siedzibą w Warszawie Porozumienia dotyczącego wystawienia przez PKO BP S.A. – na zlecenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie – na rzecz Asseco Business Solutions S.A. gwarancji zapłaty w celu ustanowienia zabezpieczenia Wezwania (w tym w ramach tego Porozumienia na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności Asseco Poland S.A. wynikających z powyższego Porozumienia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty maksymalnej 111.434.421,00 zł);
  3) zaciągnięcie przez Asseco Business Solutions S.A. – na warunkach według uznania Zarządu – kredytu bankowego do kwoty nie przekraczającej 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych) przeznaczonego na działalność operacyjną, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach Wezwania w trybie art. 74 ust. 1 Ustawy (w tym na ustanowienie zabezpieczenia ww. kredytu zgodnie z wymaganiami banku).

  Zarząd Asseco BS ponadto informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zostało zawarte Porozumienie, o którym mowa w pkt 2) powyżej niniejszego raportu bieżącego, dotyczące wystawienia przez PKO BP S.A. – na zlecenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie – na rzecz Asseco BS gwarancji zapłaty w celu ustanowienia zabezpieczenia wezwania. Asseco BS wystawiła weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wierzytelności Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wynikających z niniejszego Porozumienia.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  Raport 9/2017 11 kwietnia, 2017

  Decyzja o zaciągnięciu przez Asseco Business Solutions S.A. kredytu bankowego

  Raport Bieżący nr 9/2017 z dnia 11.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o zaciągnięciu przez Asseco BS kredytu bankowego do kwoty nie przekraczającej 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych) przeznaczonego na działalność operacyjną, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie\\\”) – w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11.04.2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Raport 8/2017 11 kwietnia, 2017

  Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie

  Raport Bieżący nr 8/2017 z dnia 11.04.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028257, przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-26-12-717, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony) (dalej „Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Asseco BS ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045462, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1 888 719,00 zł (w całości opłacony).

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Asseco BS przekazuje treść wezwania.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  Raport 7/2017 23 marca, 2017

  Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 7/2017 z dnia 21.03.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona kandydatura Pana Janusza Kędziora na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS.

  W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia aplikację kandydata oraz jego CV.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 6/2017 14 marca, 2017

  Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 6/2017 z dnia 14.03.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 5/2017 14 marca, 2017

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

  Raport Bieżący nr 5/2017 z dnia 14.03.2017

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 08.03.2017 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2017 8 marca, 2017

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 4/2017 z dnia 08.03.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 08.03.2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2017 8 marca, 2017

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 3/2017 z dnia 08.03.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2017 r.;
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2017 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 2/2017 6 marca, 2017

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

  Raport Bieżący nr 2/2017 z dnia 06.03.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 1/2017 13 stycznia, 2017

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

  Raport Bieżący nr 1/2017 z dnia 13.01.2017

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

  Raport roczny za rok 2016

  • Jednostkowy raport roczny – 2017-03-03

  Raport półroczny I półrocze 2017

  • Jednostkowy raport półroczny – 2017-08-03

  Raporty kwartalne

  • Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2017 – 2017-04-27
  • Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2017 – 2017-10-26

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 • Raport 16/2016 22 grudnia, 2016

  Objęcie akcji spółki Asseco Business Solutions S.A. przez Asseco Enterprise Solutions, a.s.

  Raport Bieżący nr 16/2016 z dnia 22.12.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS\\\”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie („AES\\\”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie\\\”), że w dniu 19 grudnia 2016 r. w wyniku rejestracji spółki AES, w której kapitał zakładowy został pokryty aportem w postaci 15 528 570 akcji spółki Asseco BS, wniesionym przez Asseco Poland S.A. w zamian za objęcie akcji wyemitowanych przez spółkę AES, spółka AES nabyła od Asseco Poland S.A. 15 528 570 akcji Asseco BS.

  Spółka AES posiada obecnie 15 528 570 akcji Asseco BS, stanowiących 46,47% udział w kapitale zakładowym Asseco BS i uprawniających do 15 528 570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco BS, stanowiących 46,47% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco BS.

  Przed rejestracją spółka AES nie posiadała akcji Asseco BS.

  Brak jest podmiotów zależnych wobec spółki AES, które posiadałyby akcje Asseco BS. Spółka AES nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami).

  Raport 15/2016 22 grudnia, 2016

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Raport 14/2016 22 grudnia, 2016

  Zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę blisko z nią związaną

  Raport Bieżący nr 14/2016 z dnia 22.12.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22.12.2016r. otrzymał od Asseco Poland S.A. powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją Asseco Poland S.A. w dniu 19.12.2016r. zbyła poprzez przeniesienie akcji (aport) do innej spółki poza systemem obrotu 15 528 570 akcji Asseco Business Solutions S.A.. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 13/2016 21 grudnia, 2016

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  Raport Bieżący nr 13/2016 z dnia 21.12.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymał od MetLife PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE\\\”) w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Asseco Business Solutions S.A. o co najmniej 2%.

  Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 4 815 039 akcji, co stanowiło 14,408% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4 815 039 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,408% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Aktualnie OFE posiada 4 816 439 akcji, co stanowi 14,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4 816 439 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,41% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej OFE z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

  Raport 12/2016 25 listopada, 2016

  Zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport Bieżący nr 12/2016 z dnia 25.11.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25.11.2016r. otrzymał od Mariusza Lizona Członka Zarządu powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją Pan Mariusz Lizon w dniu 24.11.2016r. zbył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 37 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 22,12 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 818 440,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

  Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Raport 11/2016 10 maja, 2016

  Wybór biegłego rewidenta

  Raport Bieżący nr 11/2016 z dnia 10.05.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2016.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014 i 2015 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 i 2015 roku.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 10/2016 26 kwietnia, 2016

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 10/2016 z dnia 26.04.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu
  z 3.500.000 akcji reprezentujących 14,30% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów

  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.330.000 akcji reprezentujących 13,60% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,96% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24 477 267 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 9/2016 20 kwietnia, 2016

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 9/2016 z dnia 20.04.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:
  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 33 508 880,58 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
  1) część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na jedną akcję;
  2) pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2016 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 8/2016 20 kwietnia, 2016

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r.

  Raport Bieżący nr 8/2016 z dnia 20.04.2016

  Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 7/2016 – korekta 25 marca, 2016

  Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą – korekta

  Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.03.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską
  w treści raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 25.03.2016 r. w zdaniu pierwszym:

  Było:
  „Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
  o obrocie instrumentami finansowymi.”

  Powinno być:
  „Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
  o obrocie instrumentami finansowymi.”

  Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 7/2016 25 marca, 2016

  Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.03.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
  o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24.03.2016 roku:
  • 11 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 201,30 zł, po cenie 18,30 zł za jedną akcję;
  • 200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.648,00 zł, po cenie
  18,24 zł za jedną akcję;
  • 140 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.541,00 zł, po cenie
  18,15 zł za jedną akcję;
  • 19 649 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 354.074,98 zł, po cenie 18,02 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 6/2016 18 marca, 2016

  Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 6/2016 z dnia 18.03.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2016 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 5/2016 18 marca, 2016

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

  Raport Bieżący nr 5/2016 z dnia 18.03.2016

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 08.03.2016 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2016 8 marca, 2016

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 4/2016 z dnia 08.03.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2016 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 08.03.2016 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2016 8 marca, 2016

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 3/2016 z dnia 08.03.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2016 r.;
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
  S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2016 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 2/2016 3 marca, 2016

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

  Raport Bieżący nr 2/2016 z dnia 03.03.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  Raport 1/2016 11 stycznia, 2016

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

  Raport Bieżący nr 1/2016 z dnia 11.01.2016

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

  Raport roczny za rok 2015
  Jednostkowy raport roczny – 2016-03-02

  Raport półroczny I półrocze 2016
  Jednostkowy raport półroczny – 2016-08-03

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2016 – 2016-04-27
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2016 – 2016-10-26

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 • Raport 14/2015 17 czerwca, 2015

  Wybór biegłego rewidenta

  Raport Bieżący nr 14/2015 z dnia 17.06.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 16.07.2015 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2015.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 13/2015 8 maja, 2015

  Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Raport Bieżący nr 13/2015 z dnia 08.05.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 08 maja 2015 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 07.05.2015 roku 14 954 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 234.777,80 zł, po cenie 15,70 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 12/2015 27 kwietnia, 2015

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 12/2015 z dnia 27.04.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2015 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 72,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.330.000 akcji reprezentujących 15,46% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,96% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 539 864 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 11/2015 21 kwietnia, 2015

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 11/2015 z dnia 21.04.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy) podzielić w następujący sposób:

  1) część zysku netto za 2014 rok w kwocie 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
  2) pozostałą część zysku netto za 2014 rok w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2015 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 10/2015 21 kwietnia, 2015

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

  Raport Bieżący nr 10/2015 z dnia 21.04.2015

  Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 r.
  w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 9/2015 23 marca, 2015

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

  Raport Bieżący nr 9/2015 z dnia 23.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

   

  Wykaz raportów bieżących:

  lp Numer raportu Data sporządzenia Temat
  1 1/2014 16-01-2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014
  2 2/2014 06-03-2014 Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
  3 3/2014 10-03-2014 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4 4/2014 10-03-2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15.04.2014 roku
  5 5/2014 10-03-2014 Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
  6 6/2014 14-03-2014 Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013
  7 7/2014 18-03-2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
  8 8/2014 18-03-2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
  9 9/2014 15-04-2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
  10 10/2014 15-04-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.
  11 11/2014 15-04-2014 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
  12 12/2014 22-04-2014 Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.
  13 13/2014 24-04-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.
  14 14/2014 05-06-2014 Wybór biegłego rewidenta
  15 14/2014 23-06-2014 Wybór biegłego rewidenta – korekta
  16 15/2014 16-12-2014 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

   

  Wykaz raportów okresowych:

  lp Numer raportu Data sporządzenia Temat
  1 R 2013 05-03-2014 Jednostkowy raport roczny za rok 2013
  2 QSr 1/2014 07-05-2014 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku
  3 P 2014 06-08-2014 Jednostkowy raport półroczny
  4 QSr 3/2014 05-11-2014 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku

  Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 8/2015 10 marca, 2015

  Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

  Raport Bieżący nr 8/2015 z dnia 10.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 r. powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2015 – 2019) Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:
  1. Wojciech Barczentewicz – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  2. Piotr Masłowski – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
  3. Andreas Enders – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
  4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

  Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku do 1 lipca 2012 Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od 2 lipca 2012 roku Prezes Zarządu Asseco Business Solutions.

  Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

  Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.
  W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire. Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

  Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Dr Andreas Enders mieszka w Niemczech. Jest absolwentem Uniwersytetu w Kolonii ze specjalizacją w zakresie marketingu i zarządzania, zarządzania zamówieniami i psychologii biznesu. Jesienią 1991 r. uzyskał dyplom magistra zarządzania (Diplom Kaufman), a  w 1996 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytetach w Kolonii i Kaiserslautern. W latach 1992-1993 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie w Kolonii a następnie w latach 1993-1996 na Uniwersytecie w Kaiserslautern, gdzie zajmował się odpowiednio obszarami marketingu i psychologii biznesu. Od roku 1996 związany z branżą informatyczną. W latach 1996-1998 pracował w spółce K&V Information Systems (obecnie spółka ta jest częścią spółki SAP) na stanowisku dyrektora marketingu. Od 1999 do 2009 r. był członkiem zarządu spółki CAS (obecnie spółka AccentureCAS), gdzie pełnił następujące funkcje: dyrektora ds. marketingu korporacyjnego (1999-2001), dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa (2002-2006), dyrektora ds. marketingu produktowego (od roku 2007). W latach 2009 – 2011 zatrudniony w spółce Promax (obecne spółka Wipo PromaxAnalitics), gdzie jako członek wyższej kadry kierowniczej odpowiadał za sprzedaż i marketing na Europę Środkową.

  W latach 2011-2014 pełnił funkcje dyrektora ds. sprzedaży międzynarodowej w spółce XTEL (obecnie Kantar Retail Company). Od maja 2014 r. członek wyższej kadry kierowniczej w spółce Asseco Solutions pełniący funkcje wiceprezesa ds. rozwiązań mobilnych. Od 1 stycznia 2015 r. jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Pan Andreas Enders nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 – 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie. Od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 24 czerwca 2009 pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business Solutions S.A. Od 24 czerwca 2009 roku jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 7/2015 10 marca, 2015

  Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 7/2015 z dnia 06.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS na posiedzeniu w dniu 10.03.2015 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane dzień 21 kwietnia 2015 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 6/2015 10 marca, 2015

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

  Raport Bieżący nr 6/2015 z dnia 10.03.2015

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 06.03.2015 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2015 – korekta 10 marca, 2015

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 21.04.2015 roku – korekta

  Raport Bieżący nr 4/2015 z dnia 10.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy w zdaniu pierwszym:

  Było:
  „…w wysokości 28 570 707,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy)”

  Powinno być:
  „…w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy)”

  Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 5/2015 6 marca, 2015

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 5/2015 z dnia 06.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2015 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 06.03.2015 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2015 6 marca, 2015

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 21.04.2015 roku

  Raport Bieżący nr 4/2015 z dnia 06.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2015 6 marca, 2015

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 3/2015 z dnia 06.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 2/2015 4 marca, 2015

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 2/2015 z dnia 04.03.2015

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 1/2015 13 stycznia, 2015

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

  Raport Bieżący nr 1/2015 z dnia 13.01.2015

   

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

  Raport roczny za rok 2014
  Jednostkowy raport roczny – 2015-03-03

  Raport półroczny I półrocze 2015
  Jednostkowy raport półroczny – 2015-08-04

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2015 – 2015-04-28
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2015 – 2015-10-27

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 • Raport 14/2014 – korekta 23 czerwca, 2014

  Wybór biegłego rewidenta – korekta

  Raport Bieżący nr 14/2014 z dnia 23.06.2014

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści zdania pierwszego Raportu Bieżącego nr 14/2014:

  Było: „…Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie…”

  Powinno być: „…Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) …”

   

  Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 14/2015 5 czerwca, 2014

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 05.06.2014 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 13/2014 24 kwietnia, 2014

  Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji pozasesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17.04.2014 roku 270 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.037.500,00 zł, po cenie 11,25 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 12/2014 22 kwietnia, 2014

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 72,36% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.289.847 akcji reprezentujących 15,33% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,84% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 460 895 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 11/2014 15 kwietnia, 2014

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 26 828 702,52 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

  1. część zysku netto za 2013 rok w kwocie 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;
  2. pozostałą część zysku netto za 2013 rok w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2014 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 10/2014 15 kwietnia, 2014

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.

  Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Lublinie (załącznik).

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 9/2014 15 kwietnia, 2014

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa oraz na stronie www Spółki.

  Raport 8/2014 18 marca, 2014

  Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS na posiedzeniu w dniu 18.03.2014 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco BS. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 7/2014 18 marca, 2014

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 18.03.2014 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 6/2014 14 marca, 2014

  Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą korekty jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok przekazanego w dniu 05.03.2014 r. W sprawozdaniu finansowym spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku w punkcie „32.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki\\\” zostały omyłkowo podane błędne dane. W zestawieniu „32.3.1 Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki\\\” w informacjach dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w 2013 roku dla Romualda Rutkowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej podano omyłkowo kwotę 59 tys. zł. Korekta w pozycji tej polega na podaniu poprawnej kwoty tj. 288 tys. zł. Powyższe zmienia także podsumowanie łącznej kwoty ww. zestawienia pkt 32.3.1: zamiast kwoty 4 304 tys. zł powinna widnieć kwota 4 533 tys. zł. Opisana powyżej omyłka dotyczy wyłącznie sposobu prezentacji danych w raporcie rocznym i nie ma wpływu na przedstawione w sprawozdaniu finansowym wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w 2013 roku i nie powoduje zmiany żadnych innych danych w opublikowanych sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 5/2014 10 marca, 2014

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 10.03.2014 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2014 10 marca, 2014

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2014 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2014 10 marca, 2014

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 15 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 2/2014 6 marca, 2014

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 6 marca 2014 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2013 w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

  Podstawa prawna:

  Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 1/2014 16 stycznia, 2014

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

  Raport roczny za rok 2013

  • Jednostkowy raport roczny – 2014-03-05

  Raport półroczny I półrocze 2014

  • Jednostkowy raport półroczny – 2014-08-06

  Raporty kwartalne

  • Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2014 – 2014-05-07
  • Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2014 – 2014-11-05

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 • Raport 17/2013 25 listopada, 2013

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 17/2013 z dnia 25.11.2013
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 listopada 2013 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 74,13% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 2.116.315 akcji reprezentujących 10,10% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 6,33% ogólnej liczby głosów,
  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20 948 496 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 16/2013 21 listopada, 2013

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 listopada 2013 r.

  Raport Bieżący nr 16/2013 z dnia 21.11.2013
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 listopada 2013 r. w Lublinie – załącznik.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 15/2013 20 października, 2013

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 15/2013 z dnia 23.10.2013
  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 21 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 21 listopada 2013 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Korekta do Raportu 14/2013 23 sierpnia, 2013

  Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą – korekta

  Raport Bieżący nr 14/2013 z dnia 23.08.2013
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w tytule Raportu Bieżącego nr 14/2013.

  Było:
  „Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą”

  Powinno być:
  „Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą”

  Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport 14/2013 22 sierpnia, 2013

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16.08.2013 roku 600 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.780.000,00 zł, po cenie 11,30 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 13/2013 3 lipca, 2013

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. otrzymał od Aviva Powszwchne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK w wyniku transakcji nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Asseco Business Solutions S.A. powyżej 5%.

  Na dzień 28 czerwca 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadał 1 497 088 sztuk akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 4,48% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniających do 1 497 088 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,48% ogólnej liczby głosów.

  Na dzień 1 lipca 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadał 2 116 315 sztuk akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 6,33% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniających do 2 116 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,33% ogólnej liczby głosów.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 12/2013 18 czerwca, 2013

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18.06.2013 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2013.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku oraz w zakresie dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 11/2013 11 kwietnia, 2013

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,60% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,91% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów.
  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 994 977 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 10/2013 18 kwietnia, 2013

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 26 531 010,43 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziesięć złotych czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

  część zysku netto za 2012 rok w kwocie 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję;
  pozostałą część zysku netto za 2012 rok w kwocie 130 637,96 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 9/2013 18 kwietnia, 2013

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2013 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Lublinie:

  Raport 8/2013 22 marca, 2013

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie www Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie.

  Raport 7/2013 13 marca, 2013

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 11.03.2013 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 6/2013 13 marca, 2013

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy<br />

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 18 kwietnia 2013 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy). Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 13.03.2013 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 5/2013 13 marca, 2013

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 18.04.2013 roku

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2013 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2013 11 marca, 2013

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 18 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2013 5 marca, 2013

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 5 marca 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2012 w wysokości 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję. Łączna kwota zysku netto za rok obrotowy 2012 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 47/100 zł).

  Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 2/2013 30 stycznia, 2013

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 04.06.2012 roku 350 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.220,00 zł, po cenie 9,20 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 1/2013 21 stycznia, 2013

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

  Raport roczny za rok 2012

  Jednostkowy raport roczny – 2013-03-04
  Raport półroczny I półrocze 2013

  Jednostkowy raport półroczny – 2013-08-07
  Raporty kwartalne

  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2013 – 2013-05-07
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2013 – 2013-11-05
  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

 • Raport 35/2012 19 października, 2012

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 19 października 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16.10.2012 roku:

  200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.714,00 zł, po cenie 8,57 zł za jedną akcję;
  172 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.477,48 zł, po cenie 8,59 zł za jedną akcję;
  150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.290,00 zł, po cenie 8,60 zł za jedną akcję;
  84 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 726,60 zł, po cenie 8,65 zł za jedną akcję;
  900 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.830,00 zł, po cenie 8,70 zł za jedną akcję;
  854 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.506,66 zł, po cenie 8,79 zł za jedną akcję;
  835 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.431,50 zł, po cenie 8,90 zł za jedną akcję.
  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 34/2012 9 października, 2012

  Odwołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

  W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 28/2012 z dnia 02.07.2012 r. oraz Raportu Bieżącego nr 33/2012 z dnia 08.10.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Członek Zarządu Pan Jarosław Adamski został odwołany w dniu 5 października 2012 roku z pełnienia funkcji Członka Zarządu, a tym samym jego mandat wygasł. Powołanie Członka Zarządu Pana Jarosława Adamskiego było dokonywane na czas określony tj. do dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany § 14 ust. 2 Statutu ustalającej mniejszą niż 4 liczbę minimalną Członków Zarządu Spółki.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 33/2012 9 października, 2012

  Rejestracja zmian statutu Spółki – tekst jednolity statutu

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 5 października 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

  Raport 32/2012 27 lipca, 2012

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 71,53% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 16,12% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 709 527 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 31/2012 25 lipca, 2012

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 r.

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2012 r. w Lublinie:

  Raport 30/2012 17 lipca, 2012

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 r. otrzymał od Prezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Prezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10.07.2012r. 4 767 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 39.804,45 zł, po cenie 8,35 zł za jedną akcję;

  Podstawa Prawna: § Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 29/2012 2 lipca, 2012

  Powołanie Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki powołała Pana Wojciecha Barczentewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

  Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

  Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

  Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 28/2012 2 lipca, 2012

  Powołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt 8 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki powołała Pana Jarosława Adamskiego na Członka Zarządu bieżącej kadencji. Powołanie Członka Zarządu jest dokonywane na czas określony, do dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany § 14 ust. 2 Statutu ustalającej mniejszą niż 4 liczbę minimalną Członków Zarządu Spółki. W dniu rejestracji opisanej w zdaniu poprzednim Członek Zarządu Pan Jarosław Adamski zostaje odwołany z pełnienia funkcji Członka Zarządu, a tym samym jego mandat wygasa.

  Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up\\\” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A. Do 20 czerwca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

  Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 27/2012 2 lipca, 2012

  Zmiana funkcji Członków Rady Nadzorczej

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2012 z dnia 20.06.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. podjęła uchwałę o wyborze Pana Romualda Rutkowskiego Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz podjęła uchwałę o wyborze Pana Adama Górala Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 26/2012 26 czerwca, 2012

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 25 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2012r;
  Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 lipca 2012 r.
  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 25/2012 26 czerwca, 2012

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2012.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku oraz w zakresie dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 24/2012 20 czerwca, 2012

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romualda Rutkowskiego. Powołanie staje się skuteczne z dniem 1 lipca 2012 r.

  Pan Romuald Rutkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Asseco Business Solutions.

  Pan Romuald Rutkowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 23/2012 20 czerwca, 2012

  Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Adama Górala z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 r.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

  Raport 22/2012 20 czerwca, 2012

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Jarosława Adamskiego z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 r.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 21/2012 20 czerwca, 2012

  Rezygnacja Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Romualda Rutkowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz z członkowstwa w Zarządzie Asseco Business Solutions S.A. z dniem 30 czerwca 2012 r.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 20/2012 25 maja, 2012

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 maja 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,17% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.

  2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,82% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów.

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 129 605 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 19/2012 23 maja, 2012

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 23 maja 2012 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki a tym samym do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2012-2017 następujące osoby:

  Pana Adama Górala;
  Pana Zbigniewa Pomianka;
  Pana Jarosława Adamskiego.
  Pan Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta.

  W latach 1991 – 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 aż do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki.

  W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft, Asseco Northern Europe oraz funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco DACH.

  Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.

  Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat Pan Adam Góral nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Pan Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w Jazcoop Sp. z o.o., od 1993 do 1995 roku w COMP Ltd. Sp. z o.o. Współtworzył Asseco Poland S.A., gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz Postdata S.A. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System S.A. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.

  Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Zbigniew Pomianek nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Pan Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up\\\” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A.

  Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 18/2012 23 maja, 2012

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 23.05.2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2012 – 2017) Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor\\\” w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 – 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 – 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika – Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze\\\”. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.

  Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Pan Adam Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Pan Adam Pawłowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i komunikacji.

  W latach 1987-1993 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim. Od roku 1989 przez dziewięć lat pracował jako dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtworząc programy informacyjne, programy publicystyczne i filmy dokumentalne. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Następnie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w kancelarii prawniczej White&Case, z którą związany był w latach 2002-2005. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Pan Adam Pawłowicz pełni funkcję Wiceprezesa Polsko – Japońskiego Komitetu Gospodarczego.

  Pan Adam Pawłowicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 17/2012 23 maja, 2012

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 maja 2012 r.

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 maja 2012 r.

  Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2012 r. w Lublinie:

  Raport 16/2012 22 maja, 2012

  Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Pana Wojciecha Barczentewicza zgłoszenie kandydatury Pana Adama Pawłowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

  Raport 15/2012 17 maja, 2012

  Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 14/2012 14 maja, 2012

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10.05.2012 roku:

  900 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.685,00 zł, po cenie 9,65 zł za jedną akcję;
  3335 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 33.083,20 zł, po cenie 9,92 zł za jedną akcję;
  600 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.940,00 zł, po cenie 9,90 zł za jedną akcję;
  720 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.113,60 zł, po cenie 9,88 zł za jedną akcję;
  20 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 196,40 zł, po cenie 9,82 zł za jedną akcję;
  75 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 735,75 zł, po cenie 9,81 zł za jedną akcję;
  750 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.350,00 zł, po cenie 9,80 zł za jedną akcję.

  Raport 13/2012 23 kwietnia, 2012

  Załączniki do raportu bieżącego 12/2012 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Załączniki do raportu bieżącego 12/2012 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przekazuje załączniki do raportu bieżącego 12/2012 z dnia 23.04.2012r.:
  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012r;
  2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 23 maja 2012 r.

  Raport 12/2012 23 kwietnia, 2012

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 23 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 11/2012 20 kwietnia, 2012

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,28% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,84% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów,

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 095 816 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 10/2012 18 kwietnia, 2012

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 29 834 134,80 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:

  część zysku netto za 2011 rok w kwocie 29 742 191,77 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę;
  pozostałą część zysku netto za 2011 rok w kwocie 91 943,03 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy;
  niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie 2 339 273,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przekazać do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.

  Łączna kwota przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę Akcjonariuszom Spółki dywidendy wynosi 32 081

  465,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) tj. 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r.
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 9/2012 18 kwietnia, 2012

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2012 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Lublinie.

  Raport 8/2012 2 kwietnia, 2012

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie www Spółki (załącznik nr 1).

  Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

  Raport 7/2012 21 marca, 2012

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 16.03.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 6/2012 16 marca, 2012

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 29 742 191,77 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden 77/100 zł). Kwota niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczona na dywidendę wynosi 2 339 273,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 51/100 zł). W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 32 081 465,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 28/100 zł). Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 16.03.2012 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 5/2012 16 marca, 2012

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także t`mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 18 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 4/2012 15 marca, 2012

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 09.03.2012 roku:
  2000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 20.420,00 zł, po cenie 10,21 zł za jedną akcję;
  2) W dniu 12.03.2012 roku:
  1235 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 12.658,75 zł, po cenie 10,25 zł za jedną akcję;
  3) W dniu 13.03.2012 roku:
  665 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.822,90 zł, po cenie 10,26 zł za jedną akcję;

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 3/2012 26 stycznia, 2012

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18.08.2011 roku:

  • 500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.915,00 zł, po cenie 9,83 zł za jedną akcję;
  • 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 960,00 zł, po cenie 9,60 zł za jedną akcję;
  • 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 950,00 zł, po cenie 9,50 zł za jedną akcję;
  • 300 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.745,00 zł, po cenie 9,15 zł za jedną akcję;
  • 35 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 326,55 zł, po cenie 9,33 zł za jedną akcję;

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 2/2012 26 stycznia, 2012

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

  Raport roczny za rok 2011

  Jednostkowy raport roczny – 2012-03-07

  Raport półroczny I półrocze 2012

  Jednostkowy raport półroczny – 2012-08-13

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2012 – 2012-05-07
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2012 – 2012-11-05

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 1/2012 24 stycznia, 2012

  Rejestracja zmian statutu Spółki – tekst jednolity statutu

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 20 października 2011 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 17 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)

 • Raport 23/2011 21 października, 2011

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 r. w Lublinie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

  Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor\\\” w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 – 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 – 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika – Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze\\\”. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.

  Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

  Raport 22/2011 21 października, 2011

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,63% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 4.148.080 akcji reprezentujących 16,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 12,41% ogólnej liczby głosów,
  AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 1.400.000 akcji reprezentujących 5,73% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,18% ogólnej liczby głosów.

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.404.273 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 21/2011 21 października, 2011

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 października 2011 r. w Lublinie:

  Raport 20/2011 12 października, 2011

  Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

  Raport 19/2011 30 września, 2011

  Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 29 września 2011 roku otrzymał od AMPLICO PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. zmienił swój dotychczas posiadany udział 10,37% o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  W komunikacie wysłanym w dniu 15 marca 2010 roku Fundusz informował, że posiada 3 465 603 akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 10,37% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniało do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,37% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Aktualnie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 4 148 080 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 12,41% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawnia do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,41% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Asseco Business Solutions S.A. w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

  Raport 18/2011 27 września, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 22.09.2011 roku:
  13000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 118.300,00 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję;
  6163 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 56.021,67 zł, po cenie 9,09 zł za jedną akcję.
  2) W dniu 23.09.2011 roku:
  7407 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 67.403,70 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 17/2011 27 września, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 21.09.2011 roku:
  95 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 856,90 zł, po cenie 9,02 zł za jedną akcję.
  2) W dniu 22.09.2011 roku:
  15368 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 139.848,80 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 16/2011 21 września, 2011

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 15/2012 21 września, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 15.09.2011 roku:
  9462 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 85.631,10 zł, po cenie 9,05 zł za jedną akcję.
  2) W dniu 20.09.2011 roku:
  1037 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.374,48 zł, po cenie 9,04 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 14/2011 – korekta 20 września, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą – korekta

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie o korekcie informacji przekazanej w dniu 20 września 2011 w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Korekta dokonana została w związku z błędnym określeniem liczby akcji nabytych w ramach transakcji z dnia 14.09.2011 r. Błąd spowodowany został oczywistą omyłką pisarską. W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions S.A. koryguje pkt. 1 raportu nr 14/2011:

  Było:

  1) W dniu 14.09.2011 roku:
  7795 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 70.155,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

  Powinno być:

  1) W dniu 14.09.2011 roku:
  7975 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 71.775,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 14/2011 20 września, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 14.09.2011 roku:
  7795 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 70.155,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.
  2) W dniu 15.09.2011 roku:
  194 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.746,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję;

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 13/2011 19 września, 2011

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczona została do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Kowalczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. nowego Członka Rady Nadzorczej.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 12/2011 14 września, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 18.08.2011 roku:
  150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.350,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.
  2) W dniu 09.09.2011 roku:
  4072 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 37.910,32 zł, po cenie 9,31 zł za jedną akcję;
  4850 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 44.426,00 zł, po cenie 9,16 zł za jedną akcję;
  10928 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 99.335,52 zł, po cenie 9,09 zł za jedną akcję.
  3) W dniu 12.09.2011 roku:
  286 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.428,14 zł, po cenie 8,49 zł za jedną akcję;
  252 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.142,00 zł, po cenie 8,50 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 11/2011 1 lipca, 2011

  Wybór biegłego rewidenta

  Raport Bieżący nr 11/2011 z dnia 01.07.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku oraz w zakresie dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

  Raport 10/2011 25 maja, 2011

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Raport Bieżący nr 10/2011 z dnia 25.05.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1) W dniu 20.05.2011 roku:
  98 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.136,80 zł, po cenie 11,60 zł za jedną akcję;
  632 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.508,16 zł, po cenie 11,88 zł za jedną akcję;
  385 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.577,65 zł, po cenie 11,89 zł za jedną akcję;
  80 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 958,40 zł, po cenie 11,98 zł za jedną akcję;
  500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.000,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.
  2) W dniu 23.05.2011 roku:
  3084 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 36.977,16 zł, po cenie 11,99 zł za jedną akcję;
  3455 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 41.460,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.
  3) W dniu 24.05.2011 roku:
  273 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.276,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję;
  222 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.732,82 zł, po cenie 12,31 zł za jedną akcję;
  213 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.628,42 zł, po cenie 12,34 zł za jedną akcję;
  784 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.682,40 zł, po cenie 12,35 zł za jedną akcję;
  274 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.386,64 zł, po cenie 12,36 zł za jedną akcję.

  Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 9/2011 21 kwietnia, 2011

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

  Raport Bieżący nr 9/2011 z dnia 21.04.2011

  Raport 8/2011 21 kwietnia, 2011

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Raport Bieżący nr 8/2011 z dnia 20.04.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 64,49% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.
  AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.881.772 akcji reprezentujących 16,12% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,62% ogólnej liczby głosów.
  AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 1.479.431 akcji reprezentujących 6,14% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,43% ogólnej liczby głosów.
  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.080.732 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 7/2011 21 kwietnia, 2011

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 7/2011 z dnia 21.04.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  Zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 092 650,53 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:

  zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
  zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 16 276,83 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

  Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 6/2011 20 kwietnia, 2011

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r.

  Raport Bieżący nr /2011 z dnia 20.04.2011

  Raport 5/2011 18 marca, 2011

  Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

  Raport Bieżący nr 5/2011 z dnia 18.03.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 r. powołała na nową czteroletnią kadencję Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:

  1. Romuald Rutkowski – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  2. Wojciech Barczentewicz – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
  3. Piotr Masłowski – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
  4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

  Pan Romuald Rutkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Pan Romuald Rutkowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

  Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire. Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

  Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 – 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie. Od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 24 czerwca 2009 pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business Solutions S.A. Od 24 czerwca 2009 roku jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.

  Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 4/2011 18 marca, 2011

  Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

  Raport Bieżący nr 4/2011 z dnia 18.03.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2011 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł). Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2011 z dnia 18.03.2011 r.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  Raport 3/2012 18 marca, 2011

  Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport Bieżący nr 3/2011 z dnia 18.03.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 20 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

  Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2011 r.;
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2010 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 2/2011 26 stycznia, 2011

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

  Raport roczny za rok 2010
  Jednostkowy raport roczny – 2011-03-09

  Raport półroczny I półrocze 2011
  Jednostkowy raport półroczny – 2011-08-17

  Raporty kwartalne
  Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2011 – 2011-05-04
  Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2011 – 2011-11-02

  Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 1/2011 21 stycznia, 2011

  Wybór biegłego rewidenta

  Raport Bieżący nr 1/2011 z dnia 21.01.2011

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za 2010 rok.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o., w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i normami zawodowymi.

  Umowa zostanie zawarta na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za 2010 rok.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

 • Raport 14/2010 7 października, 2010

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

  Raport Bieżący nr 14/2010 z dnia 07.10.2010

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2010 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1. W dniu 24.09.2010 roku:

  146 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.503,80 zł, po cenie 10,30 zł za jedną akcję.
  2. W dniu 27.09.2010 roku:

  18 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 188,10 zł, po cenie 10,45 zł za jedną akcję;
  6 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 62,88 zł, po cenie 10,48 zł za jedną akcję;
  500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.295,00 zł, po cenie 10,59 zł za jedną akcję;
  833 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.829,80 zł, po cenie 10,60 zł za jedną akcję;
  3. W dniu 28.10.2010 roku:

  7657 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 81.700,19 zł, po cenie 10,67 zł za jedną akcję.

  PODSTAWA PRAWNA:
  Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport 13/2010 14 lipca, 2010

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2010 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok oraz w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009.

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

  PODSTAWA PRAWNA:
  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 12/2010 29 czerwca, 2010

  Rejestracja zmian statutu Spółki – tekst jednolity statutu

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 18 czerwca 2010r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2010 roku.
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

  Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)

  Raport 11/2010 7 maja, 2010

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

  Raport 10/2010 16 kwietnia, 2010

  Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2010 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 65,79% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

  2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.465.603 akcji reprezentujących 14,69% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,37% ogólnej liczby głosów.

  Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 23.604.458 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

  PODSTAWA PRAWNA:
  art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

  Raport 9/2010 16 kwietnia, 2010

  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

  • zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;

  • zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedną akcję.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

  PODSTAWA PRAWNA:
  § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 8/2010 16 kwietnia, 2010

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2010 r.

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 r. w Lublinie:

  UCHWAŁA Nr 1
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 2
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:
  1. Marka Olekszyka.
  2. Mariusza Lizona.
  3. Jarosława Adamskiego.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 3
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
  8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
  10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 4
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset szesnaście tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 364 034 ważnych głosów z 23 364 034 akcji, które stanowią 69,9141153443 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 364 034 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 5
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 177 630 ważnych głosów z 23 177 630 akcji, które stanowią 69,3563233655 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 630 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 7
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 22 613 618 ważnych głosów z 22 613 618 akcji, które stanowią 67,6685839955 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 613 618 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 22 654 484 ważnych głosów z 22 654 484 akcji, które stanowią 67,7908706793 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 654 484 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 9
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 364 034 ważnych głosów z 23 364 034 akcji, które stanowią 69,9141153443 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 364 034 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 10
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 11
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 367 371 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 1 237 087 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 12
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 422 749 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 2 181 709 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 13
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 14
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 15
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 16
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 17
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 317 345 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 287 113 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 18
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 16 listopada 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 862 głosy „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 1 894 596 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 19
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA Nr 20
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:
  • zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;
  • zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
  2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy.

  § 2
  W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedną akcję.

  § 3
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA NR 21
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zmian Statutu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:
  1. Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:
  „c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),\\\”
  skreśla się w całości.

  2. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.\\\”
  skreśla się w całości.

  Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
  „3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.\\\”

  3. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.\\\”
  skreśla się w całości.

  Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
  „4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.\\\”

  4. Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.\\\”
  skreśla się w całości.

  5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym\\\”.
  skreśla się w całości.

  Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
  „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl.\\\”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  UCHWAŁA NR 22
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia: § 1 Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

  REGULAMIN
  WALNEGO ZGROMADZENIA
  Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

  Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną: zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu lub które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn innych niż zależnych od Spółki.

  I. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
  2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
  3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach określonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa lub Statutu Spółki.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

  II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.
  3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie Zarząd Spółki umieszcza co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
  4. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd określa:
  a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia,
  b. szczegółowy porządek obrad,
  c. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
  d. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  e. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  f. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  5. Na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ Zarząd zamieści także:
  a. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  b. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  c. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  d. sposób i miejsce uzyskania formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwiające:
  • identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
  • oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki, • złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
  • zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

  III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

  1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
  2. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariusza, prawników, biegłego rewidenta innych doradców), jak również osób pomocnych w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia, Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
  3. Uprawnienie osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub w oparciu o inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
  4. Zaświadczenie może zostać wystawione na część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się:
  a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b. liczbę akcji,
  c. rodzaj i kod akcji,
  d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
  e. wartość nominalną akcji,
  f. Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h. cel wystawienia zaświadczenia,
  i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  6. Na pisemne lub złożone drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, Spółka prześle takiemu akcjonariuszowi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod warunkiem podania przez żądającego akcjonariusza adresu, na który lista powinna być wysłana.
  7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drogą elektroniczną.
  8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.
  9. Zawiadomienie złożone drogą elektroniczną jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Spółce dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia, który będzie wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  10. Zawiadomienie powinno zawierać:
  a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  b. w przypadku osób fizycznych rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, ewentualnie numer PESEL mocodawcy dla obywateli polskich
  c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną numer nadany przez stosowny rejestr,
  d. imię i nazwisko pełnomocnika,
  e. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
  f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, do uczestnictwa w którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  i. zakres pełnomocnictwa.
  11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać (jako załącznik):
  a. dla akcjonariusza osoby fizycznej – kopię urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
  b. dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
  12. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom określonym przez Spółkę, Spółka niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza lub pełnomocnika drogą elektroniczną wskazując na braki w treści zawiadomienia.
  13. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  14. Postanowienia ust. 10 – 13 stosuje się odpowiednio do udzielonych dalszych pełnomocnictw oraz do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

  IV. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

  §1
  WSTĘPNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Każdy uczestnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności odbierając karty do głosowania. Lista obecności podczas jej sporządzania jest ogólnie dostępna dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
  a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
  b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
  c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać: – imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz – źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),
  d) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
  e) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
  f) podpis uczestnika.
  2. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa drogą elektroniczną przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu obrad oryginał lub kopię udzielonego pełnomocnictwa, o ile nie przesłał kopii dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną.
  3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: – dla akcjonariusza osoby fizycznej – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza, – dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.

  §2
  OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
  2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
  3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
  4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.

  §3
  PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

  1. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.
  2. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
  3. Po objęciu funkcji Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
  4. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Przewodniczący oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia maja prawo zgłaszać kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
  5. Wyboru członków komisji dokonuje się głosując nad listą kandydatów.
  6. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej pracami. Komisja obraduje w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego.
  7. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  a. dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  b. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
  c. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  d. zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
  e. odczytywanie projektów uchwał,
  f. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  g. ogłaszanie wyników głosowania, h. zarządzanie przerw w obradach, i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
  j. zmiana kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
  k. interpretacja postanowień Regulaminu.
  8. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.
  9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
  10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
  11. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały.
  12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
  13. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego Walnego Zgromadzenia.
  14. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
  15. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.

  §4
  PRZEBIEG OBRAD

  Wstępne czynności Przewodniczącego – Porządek obrad
  1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także sporządza i podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  2. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
  4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

  Dyskusja i Uchwały
  5. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez Zarząd Spółki lub jeżeli zwołania Walnego Zgromadzenia żądała Rada Nadzorcza Spółki przez Radę Nadzorczą albo inne uprawnione osoby, które żądały zwołania Walnego Zgromadzenia lub Walne Zgromadzenie zwołały.
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin odbycia Walnego Zgromadzenia.
  7. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, niniejszemu Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  8. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
  9. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom określonym niniejszym Regulaminem lub ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
  10. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
  11. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez Zarząd, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).
  12. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:
  a. uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
  b. uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw,
  c. uchwałę o sposobie głosowania, d. uchwałę o każdej przerwie w obradach.
  13. Każdy wniosek o powzięciu uchwały w sprawach porządkowych powinien być umotywowany.
  14. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
  15. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.
  16. Po zreferowaniu sprawy oraz odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu.
  17. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie, głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący może dopuścić także głosowanie nad wnioskami porządkowymi.
  18. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.
  19. Po stwierdzeniu wyczerpania dyskusji w przedmiotowej sprawie lub braku jakichkolwiek innych wniosków, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał.

  Głosowanie
  20. Głosowanie uchwał wg zgłoszonych projektów, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
  21. Głosowanie uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania danej uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. W takim przypadku pozostałe projekty uchwał pozostawia się bez rozpoznania.
  22. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne przeprowadza się zawsze na wniosek chociażby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
  23. Uchwały w sprawach osobowych podejmuje się w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz powołania składu Komisji Skrutacyjnej.
  24. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  25. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
  26. Głosowanie odbywa się za pomocą kart elektronicznych lub kart do głosowania. W przypadku głosowania za pomocą kart elektronicznych głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej w czytniku, w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady głosowania za pomocą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
  27. Głosy oddane w głosowaniu za pomocą kart elektronicznych sa zliczane przez komputer pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania jest drukowany, podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
  28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie za pomocą kart do głosowania.
  29. W przypadku głosowania za pomocą kart do głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane obliczane są przez Komisję Skrutacyjną. Wynik głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza w protokole głosowania, który następnie jest podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
  30. Wyłącza się głosowanie uchwał drogą korespondencyjną.
  31. Przewodniczący zamyka głosowanie i ogłasza jego wynik informując o ilości głosów oddanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym ilości głosów oddanych „za\\\” podjęciem uchwały, „przeciw\\\” podjęciu uchwał, „wstrzymujące się\\\” oraz zgłoszone do podjętych uchwał sprzeciwy. Wyniki głosowania ujawniane są na stronie internetowej Spółki. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

  Przerwa w obradach
  32. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
  33. Po podjęciu uchwały o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników obrad czas oraz miejsce wznowienia obrad.
  34. Dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  a. w obradach Walnego Zgromadzenia po przerwie wziąć udział może każdorazowo inna ilość uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
  b. jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy nie uczestniczy w obradach po przerwie – Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – postanowienia
  §3 i 4 działu IV niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,
  c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się odnosząc się do ustalenia tego prawa na otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia, nie zaś na dzień wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie,
  d. nowi pełnomocnicy uczestników Walnego Zgromadzenia dokonują zgłoszenia aktualizując listę obecności – postanowienia Działu II i III niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

  Zamknięcie obrad
  35. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Protokół obrad
  36. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
  37. W protokole zamieszcza się w szczególności:
  a. stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  b. powzięte uchwały,
  c. dla każdej uchwały wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za\\\” podjęciem uchwały, „przeciw\\\” podjęciu uchwały, „wstrzymujących się\\\” oraz zgłoszone sprzeciwy.
  38. Do protokołu dołącza się listę obecności.
  39. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wszelkimi dokumentami przedłożonymi przez uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

  V. PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

  1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
  2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
  3. Uprawnionym do uczestnictwa Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
  4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
  5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.
  6. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IV ust 20 i nast. niniejszego Regulaminu.
  7. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach: – głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego, – przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów, – oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
  8. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
  9. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
  10. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
  (a) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
  (b) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem głosowania akcjonariusza ASSECO Poland S.A.
  11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z ust 12 powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
  12. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
  13. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera się inną osobę. Postanowienia Działu IV §4 stosuje się odpowiednio.
  14. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, w sposób określony postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

  VI. Przepisy końcowe

  1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w niniejszym Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalone zmiany Regulaminu obowiązują Walne Zgromadzenie zwołane po odbytym Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

  § 2
  Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  PODSTAWA PRAWNA:
  § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 7/2010 23 marca, 2010

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 17.03.2010 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  PODSTAWA PRAWNA:
  Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

  Raport 6/2010 17 marca, 2010

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2010 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,75 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 17.03.2010

  PODSTAWA PRAWNA:
  § 38 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)

  Raport 5/2010 17 marca, 2010

  Projekty uchwał zwyczajnego zgromadzenia Asseco Buisness Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 roku wraz z uzasadnieniem:

  UCHWAŁA Nr 1
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………………………………

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.

  UCHWAŁA Nr 2
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

  …………………………………………………….
  …………………………………………………….
  …………………………………………………….

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

  UCHWAŁA Nr 3
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  Przyjęcie porządku obrad;
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
  Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
  Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
  Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki

  UCHWAŁA Nr 4
  zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset szesnaście tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

  UCHWAŁA Nr 5
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.

  UCHWAŁA Nr 6
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 7
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 8
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 9
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 10
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 11
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 12
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 13
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 14
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 15
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 16
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 17
  Z

  WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 18
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 16 listopada 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 19
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

  UCHWAŁA Nr 20
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

  • zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;

  • zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

  2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy.

  § 2
  W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedna akcję.

  § 3
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Art. 395 §2 pkt 2 KSH wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. Jednocześnie Zarząd Spółki na podstawie postanowień art. 348 §1 KSH zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki o część niepodzielonego zysku Spółki z ubiegłych lat obrotowych.

  UCHWAŁA NR 21
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zmian Statutu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

  1. Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

  „c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),\\\”

  skreśla się w całości.

  2. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

  „3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.\\\”

  skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

  „3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.\\\”

  3. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

  „4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.\\\”

  skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

  „4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.\\\”

  4. Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

  „11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.\\\”

  skreśla się w całości.

  5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

  „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym\\\”.

  skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

  „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl.\\\”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

  Uzasadnienie:
  Zmiana Statutu Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

  UCHWAŁA NR 22
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  z dnia 15 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

  § 1
  Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

  REGULAMIN
  WALNEGO ZGROMADZENIA
  Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

  Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną: zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu lub które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn innych niż zależnych od Spółki.

  I. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
  2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
  3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach określonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa lub Statutu Spółki.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

  II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA
  1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.
  3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie Zarząd Spółki umieszcza co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
  4. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd określa:
  a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia,
  b. szczegółowy porządek obrad,
  c. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
  d. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  e. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  f. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  5. Na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ Zarząd zamieści także:
  a. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  b. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  c. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  d. sposób i miejsce uzyskania formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwiające:
  • identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
  • oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki,
  • złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
  • zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

  III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
  1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
  2. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariusza, prawników, biegłego rewidenta innych doradców), jak również osób pomocnych w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia, Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
  3. Uprawnienie osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub w oparciu o inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
  4. Zaświadczenie może zostać wystawione na część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się:
  a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b. liczbę akcji,
  c. rodzaj i kod akcji,
  d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
  e. wartość nominalną akcji,
  f. Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h. cel wystawienia zaświadczenia,
  i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  6. Na pisemne lub złożone drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, Spółka prześle takiemu akcjonariuszowi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod warunkiem podania przez żądającego akcjonariusza adresu, na który lista powinna być wysłana.
  7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drogą elektroniczną. 8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.
  9. Zawiadomienie złożone drogą elektroniczną jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Spółce dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia, który będzie wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  10. Zawiadomienie powinno zawierać:
  a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  b. w przypadku osób fizycznych rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, ewentualnie numer PESEL mocodawcy dla obywateli polskich
  c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną numer nadany przez stosowny rejestr,
  d. imię i nazwisko pełnomocnika,
  e. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
  f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, do uczestnictwa w którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  i. zakres pełnomocnictwa.
  11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać (jako załącznik):
  a. dla akcjonariusza osoby fizycznej – kopię urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
  b. dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
  12. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom określonym przez Spółkę, Spółka niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza lub pełnomocnika drogą elektroniczną wskazując na braki w treści zawiadomienia.
  13. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  14. Postanowienia ust. 10 – 13 stosuje się odpowiednio do udzielonych dalszych pełnomocnictw oraz do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

  IV. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

  §1
  WSTĘPNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA
  1. Każdy uczestnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności odbierając karty do głosowania. Lista obecności podczas jej sporządzania jest ogólnie dostępna dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
  a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
  b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
  c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać:
  – imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz
  – źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),
  d) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
  e) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
  f) podpis uczestnika.
  2. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa drogą elektroniczną przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu obrad oryginał lub kopię udzielonego pełnomocnictwa, o ile nie przesłał kopii dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną.
  3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  – dla akcjonariusza osoby fizycznej – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
  – dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.

  §2
  OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
  1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
  2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
  3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
  4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.

  §3
  PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA, KOMISJA SKRUTACYJNA
  1. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.
  2. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
  3. Po objęciu funkcji Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
  4. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Przewodniczący oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia maja prawo zgłaszać kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
  5. Wyboru członków komisji dokonuje się głosując nad listą kandydatów.
  6. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej pracami. Komisja obraduje w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego.
  7. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  a. dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  b. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
  c. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  d. zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
  e. odczytywanie projektów uchwał,
  f. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  g. ogłaszanie wyników głosowania,
  h. zarządzanie przerw w obradach,
  i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkow