Raport nr 1/2010

Data: 10.03.2010

Powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2010 r. Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649), podjęła uchwałę o ustanowieniu Komitet Audytu. Komitet Audytu jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce, w tym szczególności do:

  • monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
  • monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  • monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
  • monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ponieważ Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania Komitetu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Podstawa Prawna: Zgodnie z III.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .

 

Ład korporacyjny

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 31.12.2014

W związku z częścią II ust. 1 pkt 2a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku), zgodnie z którą spółka zobowiązana jest zamieszczać corocznie, w czwartym kwartale na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat, Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w latach 2013 - 2014 w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. funkcje pełnili wyłącznie mężczyźni, ich udział wynosił 100%.

 

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, iż w Spółce nie została ustanowiona reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.