Raport nr 1/2010

Data: 10.03.2010

Powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2010 r. Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649), podjęła uchwałę o ustanowieniu Komitet Audytu. Komitet Audytu jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce, w tym szczególności do:

  • monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
  • monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  • monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
  • monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ponieważ Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania Komitetu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Podstawa Prawna: Zgodnie z III.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .