Klauzula informacyjna

Przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były prawidłowo zabezpieczone w oparciu o najnowsze technologie. Szkolimy naszych pracowników i zwiększamy ich świadomość w obszarze ochrony danych osobowych.

Zależy nam również na tym, aby działać jawnie i przejrzyście. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą stronę, na której znajdziesz najważniejsze informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.

Jeśli masz pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Asseco Business Solutions S.A., a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Asseco Business Solutions S.A. na adres ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin bądź z inspektorem danych osobowych – Panią Ewą Iwanko – za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@assecobs.pl

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych przez Asseco Business Solutions S.A. w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w Lublinie (20-607), ul. Konrada Wallenroda 4C, KRS: 0000028257, REGON: 017293003, NIP: 5222612717 (dalej jako: „Administrator”).
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Administratorem poprzez wyznaczonego inspektora ochrony danych pod adresem: Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin lub w formie e-mailowej poprzez kontakt na adres: odo@assecobs.pl.
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę z Asseco BS, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • niezbędnych do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią z Administratorem;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”;
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia z Panem/Panią kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Pana / Panią w tym zakresie zgody – przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (takich jak zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia lub informacje o naszych produktach i usługach), kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług w tym obsługę reklamacji, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z Administratorem,  weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jeżeli Pan/Pani bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym na oferowane przez Asseco BS stanowisko, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z którym składasz dokumenty;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (dotyczy wyłącznie osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę);
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda jeżeli wskazane zostaną inne dane, niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zdjęcie w CV);
 • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda jeżeli aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe);
 • art. 10 RODO – przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego jeżeli zatrudnienie na dane stanowisko wymaga podania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub czynów zabronionych;
 • przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli Pan/Pani jest odbiorcą informacji handlowych oraz komunikacji marketingowej przesyłanej przez Asseco BS lub odwiedza stronę internetową Asseco BS, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora;
 • obsługi formularzy zgłoszeniowych;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w szczególności newsletterów, zaproszeń na organizowane przez Administratora wydarzenia, informacji o działalności i zakresie usług Administratora oraz oferowania produktów i usług Administratora;
 • przekazania informacji o działalności Administratora, usługach i wydarzeniach, oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes;
 • Informacje handlowe będą przesyłane wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Asseco BS informacji handlowych, w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (telefon) będzie prowadzony wyłącznie w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na taką formę marketingu, zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • administrowania i zarządzania stroną internetową ( w szczególności potwierdzania i poświadczenia tożsamości oraz zapobiegania uzyskania dostępu przez osoby nieupoważnione);
 • agregowania (statystyka) danych do celów analizy i ulepszenia działania strony internetowej.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
 • Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Przed zarejestrowaniem się na naszej stronie, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. Po zakończeniu wizyty na stronie, można usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache). Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie w zakładce dotyczącej plików cookies (Polityka cookies).
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli Pan/Pani jest uczestnikiem wydarzeń (konferencji, pokazów, targów, webinarów) organizowanych przez Asseco BS, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • organizacji i przeprowadzenia wydarzeń (konferencji, pokazów, targów, webinarów).
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
 • udostępnienia danych osobowych organizatorowi (organizatorom) wydarzenia (np. poinformowanie o miejscu i czasie wydarzenia) – dotyczy sytuacji, gdy wydarzenie organizowane jest przez inny podmiot niż Administrator.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli Pan/Pani jest stroną umowy (zamówienia) lub może nią być, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • zawarcia i realizacji umowy (zamówienia), oraz ich rozliczenia, w tym świadczenia przez Administratora na  Pana/Pani rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz obowiązek prawny;
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w  szczególności podmioty świadczące usługi IT, prawne, kurierskie i inne podmioty działające na zlecenie Administratora.
Kategorie odnośnych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Pana / Pani danych osobowych: imię i nazwisko wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: adres e-mail, numer telefonu, numer Fax, adres geograficzny, a także – w razie zawarcia umowy – również odpowiedni identyfikator, jak PESEL lub NIP – w każdym przypadku przetwarzania ograniczone tylko do tych, które są niezbędne do realizacji danego celu.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z Administratorem, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem istnienia po stronie Administratora lub osoby trzeciej ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę z Administratorem, to ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pan / Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to Pana/Pani dane osobowe będą, to ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (przy czym z uwagi na to, iż Administrator nie przetwarza Pana / Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-b) RODO brak będzie możliwości realizacji tego prawa)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pan / Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę z Administratorem, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.

W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek uzyskania Pana / Pani danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Pana / Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację wyżej wymienionych celów (np. Administrator nie będzie mógł przesyłać informacji handlowych o produktach Administratora).
Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem.

W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek uzyskania Pana / Pani danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W żadnym razie Administrator nie będzie wykorzystywać Pana / Pani danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Pana / Pani sytuację prawną.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w wyniku udostępnienia Pana/Pani danych osobowych poprzez: (i) wskazanie Pana/Pani jako osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub osoby kontaktowej w umowie zawartej z Administratorem, (ii) przekazania Pana/Pani danych osobowych w inny sposób w okresie trwania umowy zawartej z Administratorem w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy lub (iii) z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Napisz do nas wiadomość lub tylko zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak tylko się da!