Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Asseco Business Solutions

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Asseco Business Solutions określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zawiera informacje dotyczące rozpoznanych procesów ich przetwarzania, a także wprowadzanych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienie poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Poniżej prezentujemy dokument, który stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Zasady polityki bezpieczeństwa danych osobowych Asseco Business Solutions

(1.91 MB)