Raport 25/2017

Data: 30.05.2017

Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

Raport Bieżący nr 25/2017 z dnia 30.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. podpisał z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowę o limit wierzytelności na kwotę 65.000.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych). Limit przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie - poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie") - w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11.04.2017 r. Formy wykorzystania limitu to: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 45.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) i - kredyt rewolwingowy do kwoty 20.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym to 30 czerwca 2020 roku, a dzień spłaty kredytu rewolwingowego to 30 września 2020 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu wierzytelności Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowi pełnomocnictwo udzielone Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Asseco BS do rachunku bieżącego i innych rachunków Asseco BS prowadzonych przez Bank Raiffeisen Bank Polska S.A oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5. Pozostałe warunki Umowy o limit wierzytelności odpowiadają warunkom rynkowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.