Raport 8/2018

Data: 23.04.2018

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

 

Raport Bieżący nr 8/2018 z dnia 23.04.2018

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

  • część zysku netto za 2017 rok w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję;
  • pozostałą część zysku netto za 2017 rok w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2018 roku.

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)