Data: 31.05.2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 31.05.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki - na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku - następujące osoby:

Pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
Pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
Pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
Pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz
Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Rafał Kozłowski
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania w 1998 r. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI w 2004 r., Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006 oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB w 2019. Od czerwca 2012 do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A. oraz od sierpnia 2021 roku pełni funkcję jednego z Dyrektorów w Radzie Dyrektorów w grupie Formula Systems notowanej na Giełdzie w Telawiwie oraz na NASDAQ. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie finansami spółki. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejęcia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie, od 1998 do 2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. Od 2007 do czerwca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A. W grudniu 2016 roku objął stanowisko Członka Zarządu Asseco Enterpise Solutions S.A. a w grudniu 2020 został Prezesem Zarządu Asseco Enterpise Solutions S.A. Wiceprezes Zarządu Asseco Western Europe, Członek Zarządu w Asseco International. Przewodniczący Rady Nadzorczej w GSTN Consulting i Wiceprzewodniczący w Parku Wodnym Sopot. Pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: DahliaMatic, Aquapqrk oraz Asseco Solutions. Od czerwca 2021 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.


Adam Góral
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. Od 2004 do 2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Resovia, od 2008 do 2018 Przewodniczący Rady w ZUI Novum. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software, po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG, aż do połączenia z Asseco Poland w styczniu 2010 roku. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Asseco International, Asseco Cloud oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions oraz Asseco South Eastern Europe. Członek Rady Nadzorczej Asseco Enterprise Solutions i Podkarpackiego Klubu Biznesu. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco. 3 | 4


Zbigniew Pomianek
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 - 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000- 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 - 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Od 2013 do 2018 sekretarz Rady Nadzorczej ZUI Novum. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions, Nextbank Software, adesso banking solutions oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services.


Romuald Rutkowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 do maja 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecnie Członek Rady Asseco Business Solutions S.A.


Marcin Murawski
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania -specjalizacja Zarządzanie finansami. W 1999 roku ukończył egzaminy ACCA. Od 2000 roku Członek ACCA. Od 2003 roku posiada uprawnienia ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) oraz KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) a od 2005 roku CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny).
Od grudnia 2012 jest niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW. Ponadto jest przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach: - GTC S.A. - branża nieruchomości - CCC S.A. - branża handlu detalicznego (do maja 2019) - Apator S.A. - branża elektro mechaniczna - SecoWarwick S.A. - branża elektro-mechaniczna. Jest również niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie: - SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. 4 | 4 W latach 2005-2012 był DYREKTOREM DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA - KBC GROUEP NV (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance). Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A. odpowiedzialny między innymi za zarządzanie i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA.
W latach 1997- 2005 Menedżer w Departamencie Audytu w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o. o. odpowiedzialny w szczególności za: Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna. Od lutego 1997- do lipca 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowanie i konsolidację sprawozdań finansowych.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).