Raport 16/2017

Data: 20.04.2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 16/2017 z dnia 20.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 20.04.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 - 2022) Pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Adam Góral

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software, po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG, aż do połączenia z Asseco Poland w styczniu 2010 roku. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Novum oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, Insseco, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions. Członek Rady Nadzorczej Asseco Resovia oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco.

Romuald Rutkowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

Zbigniew Pomianek

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 - 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000 - 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007 -2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 - 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions oraz ZUI Novum.

Jozef Klein

Jozef Klein ukończył cybernetykę teoretyczną i informatykę matematyczną na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Pracuje w Asseco CE od 1996, na początku na stanowisku Product and Project Manager w zakresie DWH&BI. Jest Prezesem Zarządu Asseco Cental Europe (Słowacja) od 2002 oraz Prezesem Asseco Central Europe (Czechy) od 2009. Równocześnie piastuje pozycję CEO w obu Spółkach. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU), InterWay (SK) oraz exe (SK). Od października 2009 sprawuje funkcję CEO na poziomie Grupy Asseco, jest odpowiedzialny za strategię Grupy.

Adam Pawłowicz

Ma ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, realizacji fuzji i przejęć (M&A) oraz z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym. Zarządzał dużymi przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. Jako Prezes RUCH S.A. (2006-2008) z sukcesem zrealizował IPO tej spółki pozyskując z Giełdy Papierów Wartościowych ponad 250 mln PLN na jej rozwój. W latach 2008-2014 pracował dla funduszu Private Equity należącego do grupy Societe Generale (później Amundi), jako prezes należących do funduszu spółek z branży ochrony: Skorpion oraz Konsalnet. Jako prezes tych spółek zrealizował szereg transakcji kapitałowych, w tym największą w tej branży - przejęcie polskich aktywów globalnego lidera branży security, G4S. W efekcie kierował największą grupą ochroniarską w Polsce zatrudniającą ok. 25 000 pracowników.

Od 2014 roku pracuje jako interim menedżer i doradca. Obecnie jest partnerem w firmie doradczej Saski Partners specjalizującej się w doradztwie transakcyjnym i Corporate Finance. Z sukcesem doradzał w transakcji kapitałowej w branży medycznej. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (obecnie PAIiIZ). W latach 2002-2006 był dyrektorem w kancelarii prawnej White & Case.

Był członkiem rad nadzorczych TVP, PKN Orlen, Chemia Polska. Jest członkiem rad nadzorczych Asseco Business Solutions, Work Service International oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).