Raport 9/2015

Data: 23.03.2015

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

Raport Bieżący nr 9/2015 z dnia 23.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa oraz na stronie: http://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace

 

Wykaz raportów bieżących:

lp Numer raportu Data sporządzenia Temat
1 1/2014 16-01-2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014
2 2/2014 06-03-2014 Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
3 3/2014 10-03-2014 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4 4/2014 10-03-2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15.04.2014 roku
5 5/2014 10-03-2014 Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
6 6/2014 14-03-2014 Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013
7 7/2014 18-03-2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
8 8/2014 18-03-2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
9 9/2014 15-04-2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
10 10/2014 15-04-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.
11 11/2014 15-04-2014 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
12 12/2014 22-04-2014 Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.
13 13/2014 24-04-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.
14 14/2014 05-06-2014 Wybór biegłego rewidenta
15 14/2014 23-06-2014 Wybór biegłego rewidenta - korekta
16 15/2014 16-12-2014 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

 

Wykaz raportów okresowych:

lp Numer raportu Data sporządzenia Temat
1 R 2013 05-03-2014 Jednostkowy raport roczny za rok 2013
2 QSr 1/2014 07-05-2014 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku
3 P 2014 06-08-2014 Jednostkowy raport półroczny
4 QSr 3/2014 05-11-2014 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).