Korekta do Raportu 14/2013

Data: 23.08.2013

Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

Raport Bieżący nr 14/2013 z dnia 23.08.2013

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w tytule Raportu Bieżącego nr 14/2013.

Było:
„Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą"

Powinno być:
„Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą"

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.