Raport 4/2015 - korekta

Data: 10.03.2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 21.04.2015 roku - korekta

Raport Bieżący nr 4/2015 z dnia 10.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy w zdaniu pierwszym:

Było:
„...w wysokości 28 570 707,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy)..."

Powinno być:
„...w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy)..."

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).