Raport 1/2009

Data: 14.01.2009

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia

W nawiązaniu do raportu nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") podaje do publicznej widomości pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia Asseco BS ze Spółką Anica System Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Anica") z dnia 14 stycznia 2009 r. („Plan Połączenia") w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną dla Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. Akt. 15747/08/184) zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.

Biegły rewident w swojej opinii stwierdził, że Plan Połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.

Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).