Raport 15/2014

Data: 16.12.2014

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 15/2014 z dnia 16.12.2014

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt. 8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 01 stycznia 2015 r. Pana Andreasa Endersa do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji w latach 2011 - 2015.

Dr Andreas Enders mieszka w Niemczech. Jest absolwentem Uniwersytetu w Kolonii ze specjalizacją w zakresie marketingu i zarządzania, zarządzania zamówieniami i psychologii biznesu. Jesienią 1991 r. uzyskał dyplom magistra zarządzania (Diplom Kaufman), a  w 1996 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytetach w Kolonii i Kaiserslautern. W latach 1992-1993 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie w Kolonii a następnie w latach 1993-1996 na Uniwersytecie w Kaiserslautern, gdzie zajmował się odpowiednio obszarami marketingu i psychologii biznesu. Od roku 1996 związany z branżą informatyczną. W latach 1996-1998 pracował w spółce K&V Information Systems (obecnie spółka ta jest częścią spółki SAP) na stanowisku dyrektora marketingu. Od 1999 do 2009 r. był członkiem zarządu spółki CAS (obecnie spółka AccentureCAS), gdzie pełnił następujące funkcje: dyrektora ds. marketingu korporacyjnego (1999-2001), dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa (2002-2006), dyrektora ds. marketingu produktowego (od roku 2007). W latach 2009 - 2011 zatrudniony w spółce Promax (obecne spółka Wipo PromaxAnalitics), gdzie jako członek wyższej kadry kierowniczej odpowiadał za sprzedaż i marketing na Europę Środkową. W latach 2011-2014 pełnił funkcje dyrektora ds. sprzedaży międzynarodowej w spółce XTEL (obecnie Kantar Retail Company). Od maja 2014 r. członek wyższej kadry kierowniczej w spółce Asseco Solutions pełniący funkcje wiceprezesa ds. rozwiązań mobilnych.

Pan Andreas Enders nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).