Raport 1/2016

Data: 11.01.2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 

Raport Bieżący nr 1/2016 z dnia 11.01.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raport roczny za rok 2015
Jednostkowy raport roczny - 2016-03-02

Raport półroczny I półrocze 2016
Jednostkowy raport półroczny - 2016-08-03

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2016 - 2016-04-27
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2016 - 2016-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).