Raport 1/2018

Data: 02.01.2018

Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Macrologic S.A.

Raport Bieżący nr 1/2018 z dnia 02.01.2018

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS”) z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Asseco BS ze spółką Macrologic S.A. („Macrologic”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462.

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS („Połączenie”). W wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał: Walnego Zgromadzenia Asseco BS i Walnego Zgromadzenia Macrologic, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym, że Asseco BS posiadała bezpośrednio akcje Macrologic w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i była jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco BS oraz bez wymiany akcji Macrologic jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco BS jako Spółki Przejmującej.

 

Planowane Połączenie Asseco BS i Macrologic ma na celu osiągnięcie efektu synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco BS w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw.

Asseco Business Solutions S.A. jest polską firmą informatyczną, która od ponad 20 lat dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach.

 

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR