Raport 1/2019

Data: 07.01.2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raport roczny za rok 2018
Jednostkowy raport roczny - 2019-02-27

Raport półroczny I półrocze 2019

Jednostkowy raport półroczny - 2019-08-01

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2019 - 2019-04-25
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2019 - 2019-10-24

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).