Raport 3/2022

Data: 30.03.2022

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

Raport Bieżący nr 3/2022 z dnia 30.03.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2021 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: raporty roczne.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).