Raport 5/2022

Data: 23.05.2022

Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 5/2022 z dnia 23.05.2022

W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS"), Zarząd Asseco BS działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2022 roku od akcjonariusza Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zgłoszenia następujących osób jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS wraz z życiorysami oraz oświadczeniami o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej:

- Rafał Kozłowski,
- Adam Góral,
- Romuald Rutkowski,
- Zbigniew Pomianek,
- Marcin Murawski

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS dołącza zgłoszenie kandydatów wraz z ich życiorysami oraz oświadczenia o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym oświadczenia o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.