Raport 1/2022

Data: 25.01.2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

Raport Bieżący nr 1/2022 z dnia 25.01.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport roczny za rok 2021
Jednostkowy raport roczny - 2022-03-01

Raport półroczny I półrocze 2022
Jednostkowy raport półroczny - 2022-08-03

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2022 - 2022-04-28
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2022 - 2022-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).