Raport 1/2023

Data: 09.01.2023

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport Bieżący nr 1/2023 z dnia 09.01.2023

  

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym - dalej „Allianz OFE”, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym - dalej „Allianz DFE”) zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, poinformowało, iż w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE) na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, udział Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 10%.

 

Przed połączeniem:

Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 504 608 akcji, stanowiących 1,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 504 608 głosów z akcji stanowiących 1,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4 062 977 akcji, stanowiących 12,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4 062 977 głosów z akcji stanowiących 12,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po połączeniu:

Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 4 567 585 akcji, stanowiących 13,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4 567 585 głosów z akcji stanowiących 13,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:

• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,

• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,

• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

 

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)