Raport 10/2013

Data: 18.04.2013

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 26 531 010,43 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziesięć złotych czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

  • część zysku netto za 2012 rok w kwocie 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję;
  • pozostałą część zysku netto za 2012 rok w kwocie 130 637,96 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).