Raport 10/2015

Data: 21.04.2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Raport Bieżący nr 10/2015 z dnia 21.04.2015

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 r.
w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).