Raport 11/2009

Data: 01.04.2009

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2009

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości nowe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2009:

 

Raporty roczne za rok 2008
Jednostkowy raport roczny - 2009-04-15
Skonsolidowany raport roczny - 2009-04-15

Raport półroczny I półrocze 2009
Raport półroczny - 2009-08-26

Raporty kwartalne
Skonsolidowany raport kwartalny ze skróconym jednostkowym za Q1 2009 - 2009-05-06
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2009 - 2009-11-04

Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że w roku 2009 zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczane będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe.

 

W nawiązaniu do raportu nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że raporty półroczny oraz kwartalny Q3 2009 będą raportami jednostkowymi.

 

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 i 104 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresow.