Raport 11/2015

Data: 21.04.2015

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 11/2015 z dnia 21.04.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2014 rok w kwocie 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2014 rok w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).