Raport 11/2017

Data: 13.04.2017

Informacja o kandydacie MetLife OFE do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 11/2017 z dnia 13.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Jarosława Myjaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS, złożył oświadczenie na członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).