Raport 12/2016

Data: 25.11.2016

Zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport Bieżący nr 12/2016 z dnia 25.11.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25.11.2016r. otrzymał od Mariusza Lizona Członka Zarządu powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją Pan Mariusz Lizon w dniu 24.11.2016r. zbył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 37 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 22,12 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 818 440,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.