Raport 12/2017

Data: 19.04.2017

Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 12/2017 z dnia 19.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 19.04.2017 r. do Asseco BS zostały zgłoszone przez Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, akcjonariusza spółki Asseco BS, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, następujące osoby jako kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS w wyborach, które mają się odbyć podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS zwołanego na 20 kwietnia 2017 r.:

- Adam Góral,
- Romuald Rutkowski,
- Zbigniew Pomianek,
- Jozef Klein
- Adam Pawłowicz

Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydaci wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS. W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydatów.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).