Raport 13/2008

Data: 14.04.2008

Oświadczenie w przedmiocie niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął następującej treści oświadczenie w przedmiocie niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. stosownie do postanowień 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.:

 

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

 

1.   Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Uzasadnienie braku zamieszczania oświadczeń o powiązaniach członka rady nadzorczej zostało zamieszczone w uzasadnieniu braku przyjęcia zasady z części II pkt. 2 poniżej.
2.   Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Spółka stosuje te zasadę w ograniczonym zakresie, poprzez zamieszczanie w języku angielskim informacji o najważniejszych wydarzeniach w Spółce. Spółka nie uważa jednak za zasadne tłumaczenie pełnej treści raportów finansowych Spółki na inne języki.
3.   Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Spółka stoi na stanowisku, że uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu Spółki, są wystarczające wskazując zarząd, jako organ zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki. Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji przez Zarząd zapewnia sprawne prowadzenie bieżącej działalności przez Spółkę.

 

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

 

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na brak wykładni pojęcia "powiązań natury rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej".
8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują wyodrębnione komitety, ponieważ organ ten składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. Zadania komitetów wykonuje Rada Nadzorcza Spółki.
9. 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej. Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Spółka stoi na stanowisku, że uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu Spółki, są wystarczające wskazując zarząd jako organ zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji przez Zarząd zapewnia sprawne prowadzenie bieżącej działalności przez Spółkę.

 

PODSTAWA PRAWNA: Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych SA