Raport 13/2009

Data: 08.04.2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 15 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie") na dzień 15 maja 2009 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008;
 10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15 maja 2009 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 7 maja 2009 roku do godz. 18.00.

Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z pkt 14 porządku obrad, Zarząd podaje dotychczasową treść zmienionego §5 Statutu oraz treść proponowanych zmian:

 

1. Skreśla się w całości §5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo - rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD):
a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
testujących, nawigacyjnych;
e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
f) skreślony
g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
p) 64.20.C; Transmisja danych;
q) 64.20.D Radiokomunikacja;
r) 64.20.E Radiodyfuzja;
s) 64.20.F Telewizja kablowa;
t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
oo) 93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

 

1.Postanowienia §5 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 5 Przedmiot działalności Spółki

2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo - rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
c) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3)
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)

j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)

ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)

qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
lll) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych."

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).