Raport 13/2011

Data: 19.09.2011

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczona została do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Kowalczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. nowego Członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).