Raport 13/2013

Data: 03.07.2013

Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. otrzymał od Aviva Powszwchne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK w wyniku transakcji nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Asseco Business Solutions S.A. powyżej 5%.

Na dzień 28 czerwca 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadał 1 497 088 sztuk akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 4,48% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniających do 1 497 088 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,48% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 1 lipca 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadał 2 116 315 sztuk akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 6,33% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniających do 2 116 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,33% ogólnej liczby głosów.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).